Strona główna
Verlad DashöferSzkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Strona główna
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
- wersja do druku

ZF¦S ORAZ ¦WIADCZENIA URLOPOWE w 2014 R.

Zamawiam!

::

Program seminarium "ZF¦S ORAZ ¦WIADCZENIA URLOPOWE w 2014 R. "

Opiekun seminarium
Monika Leszczyk
(+48 22) 559 36 14


1. Działalno¶ć socjalna w firmie – podstawy prawne.

2. Wypłata ¶wiadczeń urlopowych. Kryteria ustawowe.

 Zasady dotycz±ce wypłaty ¶wiadczeń urlopowych

 Opodatkowanie ¶wiadczeń urlopowych

 ¦wiadczenia urlopowe, a składki ZUS.

 Rezygnacja z wypłaty ¶wiadczeń urlopowych w 2014r. Procedury obowi±zuj±ce pracodawców.

 Konsekwencje prawne naruszenia przepisów ustawy w zakresie przyznania i wypłaty ¶wiadczeń urlopowych

3. Tworzenie ZFS¦ w 2014 r. – kryteria i wymogi ustawowe.

 Pracodawcy, którzy maj± obowi±zek tworzenia ZF¦S oraz firmy dobrowolnie tworz±ce ZF¦S

 Rezygnacja z ZF¦S - procedury

 Przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy, a obowi±zki w zakresie ZF¦S

 Rola zwi±zków zawodowych / przedstawiciela pracowników w tworzeniu ZF¦¦

 Zasady tworzenia/ zmiany regulaminu ZF¦S krok po roku.

 Komisja socjalna : powołanie, skład, uprawnienia i zakres działania

4. Katalog ¶wiadczeń i usług, które można organizować w ramach działalno¶ci finansowanej ze ¶rodków ZF¦S.

 Formy wypoczynku krajowego i za granic±

 Działalno¶ć kulturalno – o¶wiatowa,

 Działalno¶ć sportowa,

 Działalno¶ć rekreacyjna,

 Pomoc mieszkaniowa :

 zwrotna – pożyczki mieszkaniowe/ remontowe, w tym zasady przyzwania, poręczenie, oprocentowanie, zwrot i umorzenie pożyczki .

 bezzwrotna pomoc mieszkaniowa,

 Pomoc materialna: rzeczowa i finansowa, w tym bezzwrotne zapomogi

 Zakładowe przedszkola i żłobki, kluby dziecięce

5. Kryterium socjalne – podstawowa zasada przyznawania ¶wiadczeń i usług z ZF¦S. Aktualne interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo S±du Najwyższego

 Sytuacja rodzinna, życiowa i materialna warunkuj±ce przyznanie ¶wiadczeń z ZFSS,

 Kryterium dochodowe -możliwe warianty.

 Dokumentowanie dochodów członków rodziny ( dzieci, małżonka) celem uzyskania ¶wiadczeń z ZF¦S, a ochrona danych osobowych. Stanowisko GIODO oraz wyrok S±du Najwyższego.

 Interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo SN dotycz±ce organizowania w ramach ZF¦S imprez integracyjnych.

 Konsekwencje prawne naruszenia kryterium socjalnego podczas przyznawania ¶wiadczeń z ZF¦S.

6. Osoby uprawnione do korzystania z ZF¦S

 Pracownicy oraz rodziny pracowników – alternatywne definicje pojęcia „rodziny”.

 Emeryci, renci¶ci i ich rodziny. Wyrok S±du Najwyższego .

 Inne osoby uprawnione do¶wiadczeń wymienione w regulaminie ZF¦S

7. Zapisy regulaminu ZF¦S oraz wzory dokumentów zwi±zanych z ubieganiem się o pomoc z funduszu.

 Protokół z posiedzenia komisji socjalnej

 Preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy

 Regulamin pożyczek mieszkaniowych

 Wniosek o przyznanie ¶wiadczenia/ usługi z ZF¦S

 O¶wiadczenie pracownika o dochodach w rodzinie

 Decyzja pracodawcy o przyznaniu lub odmowie przyznania ¶wiadczenia z ZF¦S

 Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania ¶wiadczenia z ZF¦S

8. Umowy o wspólnej działalno¶ci socjalnej pracodawców,

9. Odpowiedzialno¶ć pracodawcy z tytułu administrowania funduszem.

10. Coroczne odpisy na fundusz socjalny .Postawa naliczenia odpisu w 2014 r.

 Odpisy i zwiększenia w 2014r.

 Zasady obliczania przeciętnej liczby osób zatrudnionych celem dokonania odpisu na ZF¦S metodami

 uproszczon±

 chronologiczn±

 arytmetyczn±

 prowadzenie odrębnego konta ZF¦S

 terminy przekazywania ¶rodków funduszu w ramach odpisu podstawowego, fakultatywnego i zwiększeń na rachunek ZF¦S,

 odpisy jako koszt działalno¶ci pracodawcy w 2014r.

 Korekta kosztów podatkowych z tytułu odpisów .

11. Wydatki z ZF¦¦ , a podatek VAT w ¶wietle nterpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo s±dowe.

12. ¦wiadczenia oraz dofinansowanie z ZF¦S jako dochód pracownika.

 Limity kwotowe zwolnienia od podatku dochodowego w zależno¶ci od rodzaju przyznanych ¶wiadczeń oraz Ľródeł ich finansowania

 Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 w ¶wietle przepisów podatkowych oraz interpretacji Ministra Finansów.

 zapomogi z ZF¦S - kwota wolna od podatku .

 Opodatkowanie bonów towarowych

 Opodatkowanie paczek ¶wi±tecznych

 Zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, a podatek dochodowy. Interpretacje .

 Umorzenie pożyczki mieszkaniowej, a powstanie obowi±zku podatkowego. Obowi±zki pożyczkobiorcy oraz pracodawcy wobec urzędu skarbowego w ¶wietle interpretacji organów podatkowych.

13. Wypłata ¶wiadczeń i dofinansowania z ZF¦S – kiedy powstanie obowi±zek odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne. Interpretacje, orzecznictwo SN.

- przykłady : kiedy ZUS może zobowi±zać pracodawcę do naliczenia i odprowadzenia składek od wypłat z ZF¦S.

14. Uznaniowy charakter wypłat z ZF¦¦

15. Potr±cenia komornicze z ZF¦S .

 Interpretacje z 2011r. Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci oraz resortu pracy w sprawie potr±ceń komorniczych ze ¶wiadczeń przyznanych osobie uprawnionej z ZF¦S.

16. Naruszenie przepisów ustawy o ZF¦S: najczę¶ciej spotykane nieprawidłowo¶ci. Konsekwencje karne.

17. Obowi±zek zwrotu ¶rodków wydatkowych niezgodnie z ustaw± o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych.

18. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

:: Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracuj± w działach kadr i płac, jak również osób odpowiedzialnych w firmie za sprawy personalne oraz osób zajmuj±cych się m.in. prowadzeniem spraw pracowniczych.

Materiały dla uczestników:

Slajdy (prezentacja szkoleniowa), orzecznictwo SN, interpretacje organów kontroli, w tym PIP, opracowanie własne wykładowcy, druki, wzory dokumentów.

:: Cel seminarium

Szkolenie obejmuje warsztaty, zajęcia teoretyczne poł±czone z prac± na przykładach, ćwiczenia, w tym dokonywanie rozliczenia czasu pracy, obliczanie godzin nadliczbowych, tworzenie harmonogramów czasu pracy, wypełnianie druków, tworzenie dokumentów itp.-dyskusja w grupie – wspólne rozwi±zywanie problemów.

::

Ekspert seminarium "ZF¦S ORAZ ¦WIADCZENIA URLOPOWE w 2014 R. "

Dorota Wojciechowska - prawnik, szkoleniowiec i trener prawa pracy od 1997 r. - ponad 1000 godzin zajęć z zakresu prawa pracy oraz zarz±dzania zasobami ludzkimi. Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, współpracy z partnerami społecznymi, ZZL. Na zajęciach ł±czy praktyczn± wiedzę pozyskan± podczas pracy w firmach komercyjnych oraz do¶wiadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli. W latach 1997 r. – 2008 r. zwi±zana z Państwow± Inspekcj± Pracy jako inspektor pracy nadzoruj±cy przestrzeganie ochrony pracy, w tym stosowania przepisów o czasie pracy w firmach produkcyjnych i usługowych. W latach 2008 r.– 2011 r. Dyrektor Zarz±dzania Zasobami Ludzkimi w firmie produkcyjnej zatrudniaj±cej ponad 1000 osób, następnie menedżer HR w firmie doradczej. Od 2013r. wła¶cicielka firmy Dorota Wojciechowska ARGO HR Szkolenia . Dorota Wojciechowska jest autork± artykułów dotycz±cych prawa pracy oraz HR, w tym dla Wydawnictwa Verlag Dashofer, np. w publikacjach: „Kadry i Płace”, „Pomoc społeczna w praktyce” „Prawo w Działalno¶ci Zwi±zkowej” oraz wydanego na płycie CD „Czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej” Autorka wydanej przez ODDK sp. z o.o. w Gdańsku ksi±żki „Zwi±zki zawodowe w firmie”. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń z zakresu prawa pracy i spraw socjalnych, w tym również na kursach kadrowo-płacowych, warsztatach praktycznych. Prowadziła do 2008 r. zajęcia na Studium Menadżerskim Mini MBA (Uniwersytet Łódzki), była również trenerem na studiach podyplomowych organizowanych dla pracowników instytucji rynku pracy.

Pani Dorota jest również autork±, wydanych w czerwcu 2013r. przez Wydawnictwo ODDK sp. z o.o. sp. k. ksi±żkowych publikacji „Kodeks pracy z ustaw± zasiłkow± z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowi±zuj±cych od 17 czerwca 2013r.” oraz „Urlopy i zwolnienia z obowi±zku ¶wiadczenia pracy”.

:: Koszt uczestnictwa

480.00 PLN + 23%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, za¶wiadczenie o ukończeniu szkolenia
:: Terminy, zgłoszenie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

:: Kontakt »

:: Poleć seminarium znajomemu »

- wersja do druku

Pocz±tek strony


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa