Szkolenie

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar NATURA2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uczestnicy zapoznają się z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby właściwie interpretować i stosować przepisy prawa w praktyce.

Program

 1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające
  • Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia, czy np. trzeba omówić bardziej szczegółowo pewne instytucje procedury administracyjnej stosowanej w toku uzyskiwania decyzji środowiskowej
  • Regulacje prawne dot. OOS (krajowe, na poziomie unijnym oraz międzynarodowym)
  Zmiany w przepisach k.p.a., które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2017 r., a praktyka stosowania zmienionych od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w skrócie: ustawy ooś - trudności interpretacyjne
 2. System ocen oddziaływania na środowisko
 3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
 4. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć z naciskiem
 • Charakterystyka OOŚ, narzędzia, aparat pojęciowy
 • Komponenty i rodzaje ocen oddziaływania na środowisko
 • Miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym  - zwłaszcza
  w kontekście najnowszych zmian
 • Zmiany mające na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych, a rozpatrywanie spraw określenia środowiskowych uwarunkowań.
 • Przedmiot SOOS - rodzaje dokumentów podlegających SOOS
 • Odstąpienie od SOOS
 • Elementy procedury SOOS
 • Istota SOOS w procesie inwestycyjnym
 • Powiązanie SOOS z indywidualną oceną oddziaływania na środowisko - skutki zmian w przepisach prawa na najnowsze zmiany w przepisach
 • Wskazanie przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU)
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU – nowych element od 1 stycznia 2017 r. w OOŚ
 • Omówienie najnowszej procedury wydawania DSU i oceny oddziaływania na środowisko:
  -postępowania w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco  oddziaływać na środowisko
  - postępowania w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (z OOS; bez OOS)
 • Zmiany w k.p.a. od 1 czerwca 2017 r., a procedura OOŚ:

       - nowe zasady doręczenia w trybie art. 49 k.p.a. publiczne obwieszczenie
       - mediacja w administracji, umowy administracyjnej
       - zasady współdziałania organów
       - obowiązek zawiadomienia stron o niespełnieniu warunków jej żądania przed   

          wydaniem decyzji odmownej
       - ograniczenie możliwości uchylenia decyzji do ponownego rozpatrzenia

     • Uczestnicy OOŚ: organy właściwe do wydania DSU, uzgadniania, opiniowania, 

        społeczeństwo, organizacje ekologiczne, wskazanie zmian w przepisach dot.  

        współdziałania z wyspecjalizowanymi organami ochrony środowiska

     • Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  

       środowisko – główne dowody w OOŚ, omówienie ich nowego zakresu, nowych

       zasad sporządzania oraz skutków zmian

 • Omówienie zmian w zakresie elementów przyrodniczych jakie są konieczne do uwzględniania od 1 stycznia 2017 r. – różnorodność biologiczna, inwentaryzacja przyrodnicza, korytarze ekologiczne, kompensacja przyrodnicza, rozszerzony monitoring
 • Zapewnienie udział społeczeństwa – omówienie zmian w przepisach prawa
 • Nowe elementy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - miejsce i jej rola w procesie inwestycyjnym:
    - decyzja po przeprowadzeniu OOS – nowe elementy w DSU
    - decyzja bez uprzedniego przeprowadzenia OOS – omówienie rozszerzonych możliwości orzeczniczych w DSU jakie powodują zmienione przepisy
 • Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot - przesłanki, procedura
 • Zapewnienie wykonalności DSU i egzekucja DSU – skutki zmian przepisów prawa
 1. Uzupełniająca ocena oddziaływania na środowisko – tzw. ponowna ocena
 2. Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000 – istota i główne elementy
 • Miejsce i rola tzw. ponownej oceny w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • Przesłanki i zasady przeprowadzania tzw. ponownej oceny - dodatkowe elementy raportu wymagane w ponownej ocenie procedury ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian
 1. Postępowanie w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko -

      zagadnienia węzłowe

 1. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia,

      odpowiadanie na pytania.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin/urzędów miast wydających decyzje środowiskowe, pracowników organów właściwych do wydawania opinii/uzgadniania w toku prowadzonego postępowania oraz pracowników organów architektoniczno-budowlanych, inwestorów, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Opinie uczestników

 • Praktyczne stosowanie skomplikowanych zapisów ustaw, rozporządzeń środowiskowych. Zapoznanie z nowymi przepisami

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Ekspert z zakresu ochrony środowiska i procedur ocen oddziaływania na środowiska. Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej urzędów i jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów gospodarczych (zwłaszcza branży energetycznej – m.in. spółki celowej GK PGE). W latach 2013-2017 sekretarz Regionalnej Komisji ds. Ocen

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
4.9.201710.00-16.00Warszawa18OOS04699,00 zł + 23 % VATZamawiam
 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: