Szkolenie

OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w procesie inwestycyjnym – warsztaty praktyczne w aplikowaniu o dofinansowanie TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji aplikacyjnej i w procedurze OOŚ.  W trakcie szkolenia zostaną wskazane praktyczne zagadnienia w zakresie OOŚ. Uczestnicy będą mieli możliwość dokonać analizy praktycznych przykładów.

W ramach szkolenia nastąpi omówienie znaczenia, miejsca i roli poszczególnych ocen środowiskowych w procesie inwestycyjnym w kontekście dofinansowań ze środków zewnętrznych (w szczególności z funduszy UE). Nastąpi analiza przypadków na konkretnych przykładach, a także omówienie przepisów budzących największe wątpliwości interpretacyjne. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: Jak w praktyce przeprowadzić udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ?

Ponadto na warsztatach uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciami z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, z problemami dotyczącymi stosowania i wykładni tych przepisów, najistotniejszym oraz najnowszym orzecznictwem z tego zakresu, a także z kwestiami dotyczącymi  przygotowania inwestycji, pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, uprawnieniami społeczeństwa związanymi z realizacją przedsięwzięć, koniecznością uzgodnień ze strony właściwych organów, zagadnieniami wpływu przedsięwzięć na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz na zmiany klimatu, a także ocen wodnoprawnych.

Szkolenie będzie prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej przez dwóch trenerów.

Program

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające. (Paweł Grabowski i Mariusz Wójcik)

 • Zakres przedmiotowy szkolenia
 • Dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia

2. Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy 

     zewnętrznych – wymogi prawne. (Paweł Grabowski)

 • Podstawy prawne – regulacje międzynarodowe, unijne, krajowe
 • Charakterystyka OOŚ – aparat pojęciowy, terminologia
 • System OOŚ:

       - komponenty i rodzaje ocen oddziaływania na środowisko w Polsce. Strategiczna

         ocena oddziaływania na środowisko (rodzaje dokumentów podlegających SOOŚ,

         organy prowadzące, istotne elementy procedury, związek z OOŚ przedsięwzięć, 

         kluczowe zmiany w przepisach w tzw. sooś)

       - ocena oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 – istota kluczowe zmiany w 

          przepisach w tzw. sooś)

       - OOŚ przedsięwzięć (przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na

          środowisko)

3. Omówienie: procedur OOŚ w ramach DŚU, ich przebiegu i znaczenia oraz ich

     wpływu na przygotowanie inwestycji dofinansowywanych z funduszy

     zewnętrznych. (Paweł Grabowski)

 • Organy prowadzące OOŚ  i współdziałające - ich kompetencje i rola w OOŚ
 • Pozostali uczestnicy OOŚ – strony postępowania, organizacje ekologiczne, społeczeństwo
 • Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach DŚU

       - postepowanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na

         środowisko (tzw. grupa I)

       - postepowanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

         oddziaływać na środowisko (grupa II) – z OOŚ i bez OOŚ

4. Treść DŚU - omówienie zmian w ustawie ocenowej wprowadzonych nowelą z 9

     października 2015 r. w kontekście prawidłowości OOŚ jako warunku uzyskania

     dofinansowań z funduszy zewnętrznych. (Paweł Grabowski)

 • Charakter prawny DŚU. Znaczenie decyzji w procesie uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zezwolenia na realizację inwestycji: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
 • DŚU po przeprowadzeniu OOŚ (nowe elementy wynikające z noweli ustawy ocenowej z 9 października 2015 r.)
 • DŚU bez uprzedniego przeprowadzenia OOŚ (nowe elementy wynikające z noweli ustawy ocenowej z 9 października 2015 r.)
 • Warunki w DŚU dobre i złe zapisy w DŚU - analiza przykładowych decyzji
 • Uzasadnienie DŚU – szczególne wymogi dokumentowania procesu OOŚ

5. Szczególne procedury ocenowe i oceny środowiskowe (tzw. ponowna ocena;

     sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; szczególne wymogi

     Ramowej Dyrektywy Wodnej w OOŚ; łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do

     zmian klimatu). (Paweł Grabowski)

 • Przesłanki tzw. ponownej
 • Przesłanki tzw. ponownej oceny - OOŚ bis  
 • Procedura tzw. ponownej oceny
 • Treść rozstrzygnięcia po przeprowadzeniu tzw. ponownej oceny (OOŚ bis) – postanowienie uzgadniające
 • Szczególne wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej w OOŚ  - oceny wodnoprawne
 • Warunki realizacji inwestycji dofinansowanych ze  środków UE wymagające odstępstwa od celów RDW
 • Deklaracje właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
 • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu oraz odporność na katastrofy budowlane w OOŚ – w tym analiza przypadków

6. Zapewnienie udziału społeczeństwa w OOŚ jako wymóg uzyskania funduszy –

     konsultacje społeczne. (Mariusz Wójcik)

 • Procedury OOŚ jako wczesna podstawa identyfikacji
  i zarządzania konfliktami społeczno-środowiskowymi
 • Uprawnienia społeczeństwa związane z realizacją przedsięwzięć bądź projektowanych dokumentów w procesie inwestycyjnym
 • Narzędzia minimalizacji ryzyko konfliktów społecznych m.in. wstępne analizy społeczno-środowiskowe, plan zarządzania interesariuszami itp.
 • Budowanie strategii komunikacji

7. Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

     na środowisko – główne dowody w OOŚ. (Mariusz Wójcik)

 • Opracowanie dokumentacji OOŚ
 • Wymogi dla wykonawców prognoz i raportów OOŚ
 • Omówienie nowego zakresu KIP i Raportu OOŚ
 • Nowe zasady sporządzania oraz skutki zmian
 • Harmonogram sporządzania

8. Omówienie zakresu dokumentacji umożliwiającej pełną weryfikację zgodności

     projektu z regulacjami dotyczącymi OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

     (zwłaszcza z UE). (Mariusz Wójcik)

 • Dokumentacja środowiskowa, konieczna  do uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych
 • Omówienie kwestii problemowych związanych z procesem aplikowania o środki z programów operacyjnych
 • Wypełnianie formularzy do wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • Rola organów ochrony środowiska w wydawaniu deklaracji „środowiskowych” oraz instytucji weryfikujących wnioski
  o dofinansowanie wraz z dokumentacją z procedury OOŚ
 • Wymogi dokumentacji w podziale na programy operacyjne
  i rodzaj przedsięwzięcia
 • Instrukcja wypełniania wniosków aplikacyjnych
 • OOŚ jako zabezpieczenie instytucji finansujących – wytyczne i wymogi banków w zakresie procedur OOŚ

9. Omówienie poszczególnych etapów i stopnia szczegółowości OOŚ na przykładzie

     procesu przygotowania inwestycji infrastrukturalnych w szczególności z zakresu

     energetyki. (Mariusz Wójcik)

 • Zarządzenie projektem z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych
 • Elastyczne narzędzia do parametryzacji przedsięwzięcia (Obwiednia warunków brzegowych)
 • Harmonogram przygotowania dokumentacji
 • Zagrożenia i skutki wynikające z niewłaściwie przeprowadzonej procedury OOŚ - omówienie najczęstszych błędów związanych z OOŚ

10.  Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania. (Paweł Grabowski 

        i Mariusz Wójcik)

 • Rozwiązywanie casusów i analiza przypadków
 • Możliwości konsultacji oraz opieki merytorycznej trenerów nad uczestnikami po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany oraz aplikowanie o dofinansowania z funduszy zewnętrznych (w szczególności ze środków UE): m.in. dla podmiotów ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o dofinansowanie (zwłaszcza z UE),  pracowników administracji samorządowej i rządowej w szczególności obsługujących projekty dofinasowane ze środków zewnętrznych (funduszy UE), jednostek organizacyjnych pełniących funkcje inwestora, biur projektowych i urbanistycznych, instytucji finansujących, instytucji oceniających dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie, inwestorów/ podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
9.11.20179.00-17.00Warszawa18OFI01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.