Szkolenie

Prawna ochrona drzew i krzewów w kontekście nowych przepisów Prawo wodne

O szkoleniu

W dniu 1 stycznia 2018 r. roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566), której zakres odnosi się również do regulacji mających na celu z jednej strony ochronę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a z drugiej zapewnienie celów środowiskowych wód, których reżim ochrony często związany jest z formami ochrony przyrody od wód zależnych w tym z instrumentami prawnymi ochrony drzew i krzewów.

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu regulacji prawnej ochrony drzew i krzewów.

Co istotne na szkoleniu omówione zostaną, w szczególności:

- zasady i przesłanki wg Nowego Prawa Wodnego usuwania drzew na terenach szczególnego zagrożenia powodzią - relacji z innymi ocenami środowiskowym wynikającymi m.in.: z art. 118 i 118a ustawy o ochronie przyrody,

- utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych a obowiązek usuwania drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych w nowym prawie wodnym m.in. relacji z innymi ocenami środowiskowymi,

- znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody - omówienie nowych zasad ochrony zieleni,

- obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w k.p.a. odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z usuwanie drzew lub krzewów.

Ponadto nastąpi przedstawienie zmian do ustawy o ochronie przyrody w zakresie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, nowych zadań ciążących na organie administracji, przesłanek wniesienia sprzeciwu itp.).

Szkolenie ma również na celu poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, aby właściwie interpretować i stosować przepisy prawa w praktyce.

 

Program

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające

 • Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
 • Zmiany w przepisach, trudności interpretacyjne

2. Prawne podstawy usuwania zieleni

 • Charakterystyka - aparat pojęciowy (drzewo, krzew, wywrot, drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm, drzew wielopniowych; drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego, krzewy w skupiskach do 25 m2, drzewa i krzewy owocowych; pojęcie terenu zieleni, usuwanie drzew, wyrąb, cięcia pielęgnacyjne itd.)
 • Charakterystyka – narzędzia prawne: pozwolenia i zezwolenia oraz inne szczególne formy rozstrzygnięć zezwalających na usunięcie drzew i krzewów:

- Ochrona zieleni w ustawie o ochronie przyrody

- Prawna ochrona zieleni wynikająca z  innych ustaw
w szczególności problematyka nowego Prawa wodnego. Ponadto usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, ustawą o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni, a Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,

 • Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która zmieniła m.in. przepisy dotyczące usuwania drzew

3. Zagadnienia usuwania i ochrony drzew i krzewów w związku
z Nowym Prawem Wodnym

 • Zasady i przesłanki usuwania drzew na terenach szczególnego zagrożenia powodzią m.in.:

-  zapewnienie właściwych warunków przepływu wód powodziowych, a ochrona zieleni

- procedura usuwania drzew i właściwość organów administracji publicznej

- relacja z innymi ocenami środowiskowym m.in.: art. 118 i 118a ustawy o ochronie przyrody

 • Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych a obowiązek usuwania drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych w nowym prawie wodnym m.in.:

- zasady i przesłanki, procedura

- oceny wodnoprawne

- inne oceny środowiskowe : instrument warunków prowadzenia działań z art. 118a ustawy o ochronie przyrody

4. Zakres podmiotowy procedur – uczestnicy 

 • Organy ochrony środowiska (administracji publicznej) 
  - kompetencje i właściwość
 • Pozostali uczestniczy: zgłaszający, wnioskodawca, strony, organizacje społeczne

5. Procedura zgłoszenia drzewa do usunięcia  - tzw. uproszczony tryb

 • Wymogi formalne zgłoszenia w tym opłaty
 • Usuwanie braków formalnych
 • Postępowanie wyjaśniające (dowodowe)
 • Przesłanki wniesienia sprzeciwu przez organ
 • Zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na danej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo
 • Aspekty kontroli następczej przez organ i jego skutki
  w przypadku korzystania z instytucji zgłoszenia

6. Procedura wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

 • Wymogi formalne
 • Postepowanie wyjaśniające (dowodowe) – nowe wymogi

- postępowanie dowodowe – nowe wymogi k.p.a.

- uzupełnianie braków merytorycznych

- środki dowodowe w tym: oględziny, dowód z opinii biegłego

- terminy w postępowaniu dowodowym

- występowanie form ochrony przyrody np.  gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, okres lęgowy

 • Zawiadamianie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji/obowiązek zawiadomienia stron o niespełnieniu warunków jej żądania przed wydaniem decyzji odmownej – zmiany w k.p.a.
 • Elementy niezbędne rozstrzygnięcia zezwolenia na usunięcie drzew:

- elementy wymagane ustawą o ochronie przyrody;

- elementy wymagane według K.p.a.

 • Ponoszenie opłat za usuwanie zieleni
 • Omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów k.p.a. stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni

7. Procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:

 • Usunięcie bez zezwolenia - zasady prowadzenia podstępowań (usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia)
 • Zniszczenie i uszkodzenie drzewa

8. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników organów administracji publicznej  zajmującej się zagadnieniami związanymi z ochroną drzew i krzewów, procedurami usuwania drzew oraz pielęgnacją terenów zieleni, tj. pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,
 • gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich, zarządców wspólnot mieszkaniowych, administracji spółdzielni mieszkaniowych oraz rad gmin i miast,
 • inwestorów/podmiotów korzystających ze środowiska  
 • wszystkich innych osób zainteresowanych wycinką drzew lub krzewów, w szczególności przyszłych pracowników nowego podmiotu: Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
W danym momencie, brakuje dostępnych terminów warsztatów, przepraszamy.

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej. (LINK)
Polityka Prywatności. (LINK)

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.