Szkolenie

Procedury administracyjne w zakresie usuwania zieleni - nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem zmian w k.p.a.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu procedur administracyjnych (k.p.a.) w sprawach związanych z usuwaniem drzew lub krzewów.

Co istotne na szkoleniu omówione zostaną, w szczególności:

 • znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która zmieniła m.in. przepisy dotyczące usuwania drzew (w tym omówienie nowych zasad ochrony zieleni)
 • obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w k.p.a. odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem drzew lub krzewów.

Na szkoleniu będą przedstawione zmiany do ustawy o ochronie przyrody w zakresie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, nowych zadań ciążących na organie administracji, przesłanek wniesienia sprzeciwu itp.)

Uczestnicy poznają także orzecznictwo sądów administracyjnych celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce.

 

Program

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające

 • Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
 • Zmiany w przepisach, trudności interpretacyjne

2. Prawne podstawy usuwania zieleni

 • Charakterystyka - aparat pojęciowy (drzewo; krzew; wywrot; drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm; drzew wielopniowych; drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego, krzewy w skupiskach do 25 m2; drzewa i krzewy owocowych; pojęcie terenu zieleni; usuwanie drzew; wyrąb, cięcia pielęgnacyjne itd.)
 • Charakterystyka – narzędzia prawne: pozwolenia i zezwolenia oraz inne szczególne formy rozstrzygnięć zezwalających na usunięcie drzew i krzewów:

- Ochrona zieleni w ustawie o ochronie przyrody, a inne ustawy m.in. usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni, a decyzja ZRID

- Zagadnienia pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody

- Zagadnienia zw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją ustawy
o ochronie przyrody

- Odstępstwo od obowiązku uzyskania zezwolenia - zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

- Zgłoszenia

 • Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która zmieniła m.in. przepisy dotyczące usuwania drzew
 • Nowelizacja k.p.a.

3. Zakres podmiotowy procedur – uczestnicy 

 • Organy ochrony środowiska (administracji publicznej) 
  - kompetencje i właściwość
 • Pozostali uczestniczy: zgłaszający, wnioskodawca, strony, organizacje społeczne

4. Procedura zgłoszenia drzewa do usunięcia  - tzw. uproszczony tryb

 • Ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej do rozpoznania zgłoszenia
 • Wyłączenie z możliwości skorzystania z instytucji zgłoszenia
 • Wymogi formalne zgłoszenia w tym opłaty
 • Usuwanie braków formalnych – zmiany w k.p.a.  / odróżnianie braków formalnych od merytorycznych
 • Postępowanie wyjaśniające (dowodowe) – zmiany w k.p.a.: oględziny dokonywane przez organ – omówienie treści protokołu oględzin
 • Przesłanki wniesienia sprzeciwu przez organ (obligatoryjne i fakultatywne)
 • Zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na danej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo
 • Aspekty kontroli następczej przez organ i jego skutki
  w przypadku korzystania z instytucji zgłoszenia

5. Procedura wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

 • Ustalanie właściwości organu administracji do którego należy złożyć wniosek o usuwanie drzew lub krzewów
 • Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów - wymogi wynikające z ustawy o ochronie przyrody, wynikające z K.p.a.: wymogi ogólne, wymogi dotyczące pełnomocnictwa, nowe wymogi z ustawy o ochronie przyrody i k.p.a.  (m.in. wymóg planu nasadzeń, zagadnienia usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną)
 • Ustalenie braków wniosku i procedura ich usuwania (zmiany
  w k.p.a.)
 • Procedura usuwania braków formalnych wniosku (odróżnianie braków formalnych od merytorycznych, uzyskania zgody właściciela nieruchomości na wycinkę, terminy w procedurze usuwania braków formalnych wniosku – zmiany w k.p.a.)
 • Ustalanie kręgu stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni
 • Zawiadamianie o wszczęciu postepowania
 • Postepowanie wyjaśniające (dowodowe) – nowe wymogi

- Postępowanie dowodowe – nowe wymogi k.p.a.

- Uzupełnianie braków merytorycznych

- Środki dowodowe w tym: oględziny, dowód z opinii biegłego

- Terminy w postępowaniu dowodowym

- Występowania form ochrony przyrody np.  gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, okres lęgowy

 • Zawiadamianie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji / obowiązek zawiadomienia stron o niespełnieniu warunków jej żądania przed wydaniem decyzji odmownej – zmiany w k.p.a.
 • Elementy niezbędne rozstrzygnięcia zezwolenia na usunięcie drzew:

- Elementy wymagane ustawą o ochronie przyrody (naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów; terminy dotyczące opłat do usuwanie drzew i krzewów; niepobieranie opłat za usuwanie drzew lub krzewów)

- Elementy wymagane według K.p.a.

 • Ponoszenie opłat za usuwanie zieleni: opłaty natychmiastowe,
  w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie; opłaty odroczone na
  3 lata; zagadnienia umarzania opłat odroczonych; ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego
 • Zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a., wygaszenie decyzji w trybie art. 162 k.p.a.
 • Ograniczenie możliwości uchylenia decyzji do ponownego rozpatrzenia – zmiany w k.p.a.
 • Omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów k.p.a. stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni

6. Procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:

 • Usunięcie bez zezwolenia - zasady prowadzenia podstępowań (usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia)
 • Zniszczenie i uszkodzenie drzewa
 • Wysokość kary - zasada oraz omówienie wyłączeń i ulg
 • Rozkładanie kary na raty/Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - procedura kontroli

7. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej zajmującej się zagadnieniami związanymi z usuwaniem drzew oraz pielęgnacją terenów zieleni, tj. pracowników gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich, zarządców wspólnot mieszkaniowych, administracji spółdzielni mieszkaniowych oraz rad gmin i miast, inwestorów/podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych wycinką drzew lub krzewów.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Ekspert z zakresu ochrony środowiska i procedur ocen oddziaływania na środowiska. Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej urzędów i jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów gospodarczych (zwłaszcza branży energetycznej – m.in. spółki celowej GK PGE). W latach 2013-2017 sekretarz Regionalnej Komisji ds. Ocen

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.9.201710.00-16.00Warszawa18PUZ01699,00 zł + 23 % VATZamawiam
 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: