Szkolenie

Wsparcie asystenta rodziny a wykorzystanie pracy socjalnej przez pracownika socjalnego

O szkoleniu

Konstytucja RP stanowi, że państwo zapewnia ochronę praw dziecka, a w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne. Jednym z podstawowych celów pomocy społecznej jest wspieranie rodzin (podopiecznych) w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać. Niewątpliwie jedną z takich sytuacji jest niewydolność wychowawcza rodziny, a najgorsze możliwe jej następstwo: umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Warunkiem powrotu dziecka do rodziny biologicznej jest istotna zmiana w funkcjonowaniu rodziny, przede wszystkim wyeliminowanie przyczyny, dla której dziecko zostało jej odebrane. Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., powołana została instytucja asystenta rodziny.

Celem szkolenia jest przybliżenie wiedzy na temat istoty i kontekstu funkcjonowania asystentów rodziny w polskim systemie pomocy społecznej. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty współpracy asystentów rodziny z pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami systemu pomocy społecznej w Polsce.

Program

1.    System wsparcia rodzin z dziećmi

 • Pomoc społeczna jako wsparcie dla współczesnej rodziny
 • Cele systemu wsparcia rodzin z dziećmi
 • Charakterystyka rodzin – adresatów systemu wspierania rodziny
 • Podmioty systemu wsparcia rodzin z dziećmi
 • Kwalifikacje asystenta rodziny

2.    Asystent rodziny – zadania

 • Opracowywanie i realizacja planów pracy z rodziną
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • Udzielanie pomocy w rozwiazywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodzin i dzieci

3.    Asystent rodziny a pracownik socjalny

4.    Przesłanki przydzielenia asystenta rodziny

5.    Etapy metodycznego działania asystenta rodziny

 • Diagnoza rodziny
 • Konstruowanie planu pracy z rodziną
 • Niezbędne dokumenty

6.    Przykładowe metody pracy asystenta rodziny

 • Praca z indywidualnym przypadkiem
 • Praca z rodziną - model skoncentrowany na rozwiązaniach
 • Podejście systemowe do pracy z rodziną

7. Główne obszary współpracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny i 

    koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny

 • Pracownik socjalny
 • Asystent rodziny
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

8. Dyskusja i konsultacje - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do szeroko pojętej kadry pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, podejmujących działania w obszarze polityki społecznej
i wspierania rodziny.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

dr Michał Mazur, wykładowca Pomoc społeczna

Doktor nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego, polityk społeczny, doradca CSR wpisany do Bazy Doradców CSR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wieloletni pracownik jednostki pomocy społecznej szczebla powiatowego – Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przez wiele lat pracujący w Kolegium Pracowników Służb

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
28.8.201710.00-16.00Warszawa18WAR01499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.