Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Akademię Dashofera

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Wydawnictwa Verlag Dashofer Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.

2. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wydawnictwem Verlag Dashofer Sp. z o.o. a Zamawiającym.

3. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

4. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.

5. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem szkolenia.

6. Opłata za udział w szkoleniu zostanie przekazana na konto Wydawnictwa Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa Bank Handlowy S.A. w Warszawie Nr konta 90 1030 1508 0000 0008 0091 6003. Na przelewie prosimy podać kod i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

7. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

8. W terminie do 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zmawiającemu fakturę VAT.

9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana jest tylko w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia w odpowiednim czasie i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

10.Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inna zgłoszona przez Zamawiającego osoba.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia lub konferencji, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

13. Najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający otrzyma pisemnie potwierdzenie odbycia się lub nie szkolenia w zaplanowanym terminie oraz dokładne informacje dotyczące miejsca szkolenia.

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.