Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Środa 21.11.2018
Poznań

Gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje prawne od 1 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa regulacja ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566). W tym zakresie nastąpiło szereg zmian w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej dostosowujący system zarządzania zasobami wodnymi do wymogów ...

Szkolenie
Czwartek 22.11.2018
Warszawa

Dokumentacja pracownicza - rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim ...

Szkolenie
Piątek 23.11.2018
Warszawa

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, odpadów oraz opłaty produktowej za opakowania

UWAGA: Dnia 25 lipca br. Prezydent RP podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Początek roku to okres składania szeregu ...

Szkolenie
Poniedzialek 26.11.2018
Warszawa

Nowości w podatku od nieruchomości oraz o opłacie reklamowej - stan po ostatnich zmianach ustawy. Prawo, orzecznictwo, praktyka

Celem szkolenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości liczonym od 3 różnych przedmiotów opodatkowania, od lokalu/budynku, od budowli oraz od gruntu. Tematyka ta jest oparta na najnowszym prawie i orzecznictwie. ...

Szkolenie
Poniedzialek 26.11.2018
Warszawa

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania ocen wodnoprawnych, oceny oddziaływania na środowisko, oraz na obszar NATURA 2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...

Szkolenie
Środa 28.11.2018
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
Czwartek 29.11.2018
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

Szkolenie
Piątek 30.11.2018
Warszawa

Doskonalenie systemu zarządzania i jego wyników przez praktyczne wykorzystanie norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - warsztaty

Celem szkolenia jest zapoznanie z normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz praktycznym podejściem do elementów systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Uczestnicy otrzymają przykłady rozwiązań dla elementów SZJ i SZŚ. Będzie także prowadzona dyskusja ...

Szkolenie
Poniedzialek 3.12.2018
Warszawa

Bezpieczeństwo przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Zasady odpowiedzialności uczestników przewozu w kontekście najnowszych zmian prawnych

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów oraz skutecznego mocowania ładunków na pojeździe z uwzględnieniem specyfiki towarów i zasad wynikających z przepisów szczegółowych. Celem dodatkowym jest ...

Szkolenie
Wtorek 4.12.2018
Warszawa

Najnowsze zmiany w podatku dochodowym i ordynacji podatkowej w projekcie od 1 stycznia 2019

Cel szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi zmianami od 1 stycznia 2019 roku w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, też ocena projektu i praktyczne zaprezentowanie modyfikacji. I. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.