Szkolenie

Nowości w podatku od nieruchomości oraz o opłacie reklamowej - stan po ostatnich zmianach ustawy. Prawo, orzecznictwo, praktyka

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości liczonym od 3 różnych przedmiotów opodatkowania, od lokalu/budynku, od budowli oraz od gruntu. Tematyka ta jest oparta na najnowszym prawie i orzecznictwie.

Program

Część I. Podatek od nieruchomości

1. Podatnicy podatku od nieruchomości, osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki  (właściciele, współwłaściciele, posiadacze samoistni i zależni, użytkownicy wieczyści); podmioty objęte zwolnieniem podmiotowym. Kto jest zwolniony podmiotowo od podatku od nieruchomości?

2. Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości (budynki, grunty, budowle) po zmianach prawa, także w warunkach współwłasności  i wspólnoty mieszkaniowej.

3. Nowe zasady opodatkowania budynków i ich części według nowego prawa i orzecznictwa. Podstawa opodatkowania i wymiar podatku. Jaka powierzchnia budynku stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy powierzchnię pomieszczeń pomija się? Jak ustalać podatek od części budynków zajętych na działalność gospodarczą? Czy należy płacić podatek za obiekt tymczasowy (np. kiosk albo garaż)? Czy dla wymiaru podatku ma znaczenie faktyczny sposób wykorzystywania budynku lub lokali?

4. Nowe zasady opodatkowania gruntów według nowego prawa i orzecznictwa. Podstawa opodatkowania i wymiar podatku. Czy dla wymiaru podatku ma znaczenie kwalifikacja gruntu? 

5. Nowe zasady opodatkowania budowli i jej części według nowego prawa i orzecznictwa. Podstawa opodatkowania i wymiar podatku. Kiedy drogi, chodniki oraz place są wyłączone z podatku od nieruchomości? Czy droga dojazdowa może być wyłączona z opodatkowania? Czy parking podlega opodatkowaniu? Jak opodatkować kable?

6. Warunki zwolnienia przedmiotowego od podatku według nowego prawa i orzecznictwa

7. Zasady opodatkowania w warunkach posiadania samoistnego, zależnego oraz posiadania bezumownego nieruchomości lub jej części. Kiedy najemca nieruchomości jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

8. Czy firma zarządzająca nieruchomością może być podatnikiem podatku od nieruchomości?

9. Podatek od nieruchomości elementem umowy najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Aspekty podatku od towarów i usług. Czy najemcę, dzierżawcę można obciążyć wydatkami na podatek od nieruchomości; czy stanowi to podstawę opodatkowania podatkiem VAT?

10. Deklaracje podatkowe i informacje o nieruchomości; obowiązki podatkowe podatników przed organem podatkowym. Jak składać deklaracje w warunkach współwłasności. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, czy istotny jest moment odbioru budowy, rozpoczęcia użytkowania czy inny moment? Kiedy w trakcie roku podatkowego podatek może ulec zmianie? Kiedy wygasa obowiązek podatkowy? Kiedy korygować podatek? Terminy zapłaty podatku.  obowiązki.

Część II. Opata reklamowa

1. Zmiany w prawie wprowadzone ustawą krajobrazową, ważne terminy.

2. Prawo gmin do ustalania prawa miejscowego dot. zasad lokalizacji reklam; uchwały rad gmin na wybranych przykładach.

3. Definicje przedmiotu opodatkowania (reklamy, tablice reklamowe, urządzenia reklamowe) według nowego prawa.

4. Podatnicy opłaty reklamowej (właściciele nieruchomości i obiektów, użytkownicy wieczyści, posiadacze). Czy podatnika może zastąpić inny podmiot, niepodatnik?

5. Warunki zwolnienia przedmiotowego od opłaty reklamowej.

6. Kiedy za szyld lub baner należy zapłacić opłatę reklamową? Czy za miejsce na reklamę należy płacić? Czy za reklamy widoczne z drogi publicznej należy płacić opłatę?

7. Reklamy w warunkach obiektów zabytkowych; nowe przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

8. Wymiar opłaty reklamowej (część stała i zmienna) według ustawy i uchwał rad gmin.

9. Deklaracje podatkowe i inne obowiązki przed organem podatkowym

Część III. Prawa i odpowiedzialność podatnika

1. Prawa podatnika, w tym o pomocy de minimis w warunkach udzielania zwolnień  od podatku jako inwestycyjnej pomocy regionalnej, pomocy na dziedzictwo narodowe i kulturę, pomocy na infrastrukturę sportową i lokalną.

2. Odpowiedzialność podatkowa podatnika i zabezpieczenie wierzytelności SP według Ordynacji podatkowej; kiedy obowiązuje odpowiedzialność solidarna.

3. Sankcje karne według Kodeksu karnego skarbowego

4. Czy osoba sporządzająca deklarację może ponosić odpowiedzialność karnoskarbową?

Część IV. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, w tym dla osób fizycznych, osób prawnych oraz firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, uczelni, ZOZ-ów, a także pracowników urzędów gmin, jak również  innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, a także w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
26.11.201810.00-16.00Warszawa19PNP01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.