Szkolenie

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

O szkoleniu

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym związanych warto zapoznać się z aktualnymi wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej, wynikających z normy 
PN-HD 60364-4-41:2009.

Program

1. Wstęp
1.1. Zasada wprowadzona przez nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej
1.2. Błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C

2. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym oraz jej nowej wersji angielskiej PN-HD 60364-4-41:2017-09E
2.1. Zakres normy
2.2. Akty normatywne dotyczące wykonywania pomiarów

3. Wymagania dotyczące badań instalacji
3.1. Efekty badań i pomiarów
3.2. Podział pomiarów sprawdzających
3.3. Przyjmowanie do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
3.4. Dokładność wykonywania pomiarów
3.5. Dobór właściwej metody pomiarów
3.6. Zalecane procedury postępowania przy wykonywania pomiarów
3.7. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych

4. Zakres wykonywania sprawdzań instalacji odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364- 6:2008P i jej nowej wersji angielskiej PN-HD 60364-6:2016-07E
4.1. Oględziny
4.2. Próby
4.3. Zakres wykonywania okresowych pomiarów eksploatacyjnych
4.4. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
6.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych.
6.2. Pomiar rezystancji izolacji
6.3. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów 
6.4. Próba wytrzymałości elektrycznej.
6.5. Rezystancja podłogi i ścian

7. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
7.1. Warunek skuteczności ochrony w sieci TN 
7.2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
7.3. Skuteczność ochrony w układzie IT
7.4. Dodatkowe wymaganie normy PN-HD 60364-4-41:2017-09E
7.5. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi
7.6. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia

8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
8.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach 
8.2. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST
8.3. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
8.4. Błędy przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych

Dodatkowe sprawdzania wymagane przez normę PN-HD 60364.6:2008P

9. Ochrona uzupełniająca

10. Sprawdzenie biegunowości 

11. Sprawdzenie kolejności faz

12. Próby funkcjonalne

13. Spadek napięcia 

14. Pomiary rezystancji uziemień
14.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów
14.2. Metoda techniczna z użyciem dodatkowych cęgów
14.3. Metoda kompensacyjna
14.4. Sprawdzenie poprawności wykonania pomiaru rezystancji uziomu
14.5. Metoda czteroprzewodowa
14.6. Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku
14.7. Metoda B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych.
14.8. Metoda dwucęgowa pomiaru uziemień
14.9. Rezystywność gruntu 
14.10. Pomiar rezystywności gruntu
14.11. Czynniki wpływające na jakość uziomu
14.12. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych
14.13. Zasada ochrony zastanej
14.14. Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej
14.15. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym
14.16. Parametry impulsu pomiarowego 
14.17. Metoda udarowa 4p pomiaru uziemienia
14.18. Pomiar uziemienia słupów
14.19. Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień

15. Dodatkowe sprawdzania wymagane przez normę PN-HD 60364.6:2016E:

15.1.Wymóg sprawdzenia doboru, rozmieszczenia i instalacji środków ochrony przeciwprzepięciowej SPD

15.2. Konieczność sprawdzenia zastosowanych środków ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

 16. Pomiary natężenia oświetlenia
16.1. Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów
16.2. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach
16.3. Wymagane poziomy E w praktyce

17. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

18. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych. Celowym byłoby, aby uczestniczyli w szkoleniu również administratorzy budynków i osoby z dozoru działów technicznych.

Opinie uczestników

  • Dobra organizacja i znakomity wykładowca

  • Informacje przekazane w formie, która odpowiada moim oczekiwaniom

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Tomasz Karwat, wykładowca Budownictwo

Posiada wszechstronne wykształcenie ze specjalizacjami w takich dziedzinach jak elektroenergetyka, BHP i zarządzanie przedsiębiorstwem.
Uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Natomiast na warszawskiej SGH ukończył 3 różne kierunki studiów, w tym na poziomie podyplomowym i

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
8.10.201910.00-16.00Warszawa20BIP03620,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.