Szkolenie

Czas pracy kierowców w nowej odsłonie - aktualny model zarządzania kadrami i nowe problemy w świetle starych przepisów Oferta specjalna: 100 zł RABATU na szkolenia w LIPCU i SIERPNIU: 599 netto - 100 zł = 499 netto

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi normami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe. Szkolenie ma również na celu przyczynienie się do polepszenia metod monitorowania i egzekwowania przepisów przez podmioty wykonujące przewozy drogowe oraz poprawy warunków pracy w transporcie drogowym.

Dzięki szkoleniu uczestnicy pozyskają informacje umożliwiające wprowadzenie w przedsiębiorstwie transportowym właściwej organizacji i dyscypliny pracy, pozwalających na sprawne i skuteczne zarządzanie zatrudnionymi kierowcami, co może przyczynić się do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z negatywnymi skutkami przeprowadzanych kontroli drogowych i w siedzibie przedsiębiorstwa.

Prowadzona będzie bieżąca ewaluacja zajęć. Przez cały czas trwania szkolenia zbierane są opinie i uwagi uczestników. Na tej podstawie dokonywana jest korekta dostosowująca zajęcia do potrzeb i wymagań uczestników.

Szkolenie z wykorzystaniem interaktywnego symulatora tachografu cyfrowego typu Siemens 1381.

Omawiane akty prawne:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach
 • Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.

Oprócz prezentacji uczestnicy otrzymają:

 • Tekst Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
 • Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym
 • Tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Program

1. Źródła przepisów dotyczące czasu pracy kierowców

 • Omówienie aktów prawnych regulujących zagadnienie
 • Obszary stosowania poszczególnych przepisów
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania przepisów
 • Wyłączenia spod stosowania przepisów

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy kierowców

 • Definicje i ich znaczenie dla prawidłowego zrozumienia przepisu

3. Normy dotyczące prowadzenia pojazdu

 • Maksymalne normy prowadzenia pojazdu
 • Minimalne normy przerw i odpoczynków
 • Zasady interpretacji zapisów czasu pracy

4. Okresy aktywności kierowcy

 • Gotowość do pracy oraz pozostawanie w dyspozycji
 • Dyżur oraz przerwy w pracy
 • Inne prace

5. Zasady prawidłowego ewidencjonowania aktywności kierowcy

 • Omówienie funkcjonowania urządzeń rejestrujących
 • Zasady obsługi tachografu samochodowego
 • Zdarzenia losowe – sposób rejestracji aktywności
 • System tachografu cyfrowego – wiadomości ogólne
 • Interpretacja zapisów tachografu

6. Praca kierowcy w kontekście Kodeksu Pracy

 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w niedziele i święta
 • Ewidencja czasu pracy kierowców
 • Maksymalne, dopuszczalne okresy pracy
 • Zasady rozliczania kosztów podróży służbowych

7. Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania kierowców

 • Przepisy dotyczące kwalifikacji kierowców
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracownika
 • Odpowiedzialność prawna kierowcy
 • Odpowiedzialność prawna podmiotu wykonującego przewóz oraz podmiotu wykonującego inne czynności związane z tym przewozem

8. Regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące organizacji i dyscypliny pracy, jako

    przesłanki ekskulpujące odpowiedzialność

 • Prawo do stanowienia wewnętrznych regulacji w zakresie BHP i organizacji pracy
 • Omówienie zasad zawierania umów i swobody ich formułowania
 • Case Study oparte na doświadczeniach przeprowadzonych kontroli
 • Wskazanie na istotę i  komplementarność dodatkowych zapisów w aktach prawa wewnętrznego

9. Zasady kontroli wewnętrznej i państwowej oraz procedury towarzyszące kontroli

     i postępowaniom

 • Procedury  i elementy kontroli wewnętrznej jako elementy zabezpieczające interesy przedsiębiorcy
 • Zasady przeprowadzania kontroli - ustalenia stanu faktycznego i konsekwencje dla uczestników przewozu
 • Omówienie obowiązujących norm prawa procesowego

10. Podsumowanie – dyskusja.

Uczestnicy

Poprzez udział w szkoleniu swoje kompetencje zawodowe mogą podnieść: przedsiębiorcy transportowi, osoby zarządzające transportem, spedytorzy oraz przedstawiciele podmiotów wykonujących przewozy drogowe realizujący zadania z zakresu organizowania i nadzoru przewozów.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Mariusz Bukowski, wykładowca Cło

Trener szkoleń branżowych z dużym doświadczeniem praktycznym. Ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach: organizacji pracy przedsiębiorstw transportowych, prawie socjalnym dotyczącym kierowców zawodowych, ruchu drogowego w aspektach bezpieczeństwa i organizacji, przewozu drogowego towarów

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
25.6.201910.00-16.00Warszawa20CPK01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.