Szkolenie

Gospodarka odpadami i obowiązki w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlano-remontowej

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną przedstawione obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej, a także uczestnicy otrzymają cenne wskazówki, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając własnego przedsiębiorstwo na wysokie sankcje i kary z tym związane.

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie wiedzy, dotyczącej praktycznych sposobów jak właściwie pełnić obowiązki nałożone na przedsiębiorców budowlanych
 • zapoznanie z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń, a także właściwościami odpowiednich urzędów
 • udostępnienie informacji przedsiębiorcom na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji

Program

Blok 1. Przepisy prawne w aspekcie prowadzenia działalności branży budowlano – remontowej. Ustawa o odpadach oraz zmiany po nowelizacji  20 lipca 2018 r.  Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządkach  w gminach. Rozporządzenia oraz projekty rozporządzeń

 • Katalog odpadów – jak prawidłowo kodować odpady? (case study)
 • Odpowiedzialność za odpady, jej przenoszenie
 • Właściwe magazynowanie odpadów – projekt rozporządzenia dotyczącego magazynowania odpadów
 • Monitoring miejsc magazynowania odpadów obowiązkowy od 2019 r.
 • Badania – rozporządzenie w sprawie badań dopuszczających odpady do składowania

Blok 2. Pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 • Konieczność zmian decyzji, wydawanie decyzji w oparciu o znowelizowaną ustawę o odpadach, kiedy następuje utrata ważności decyzji?
 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów i odpowiedzialność za szkody w środowisku
 • Jak określić limity magazynowanych odpadów?, rodzaje opadów (warsztat)
 • Odpady z instalacji i z poza instalacji (warsztat)
 • Kompetencje organów wydających i opiniujących nowe decyzje
 • Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności
 • Operat przeciwpożarowy
 • Decyzje środowiskowe i prawo miejscowe w gospodarce odpadami
 • Zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami, ich forma i sposób naliczenia

Blok 3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i procedura produktu ubocznego

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki wymagania, jakie nowe obowiązki nakłada?
 • Co należy umieścić we wniosku o wydanie pozwolenia?
 • Produkt uboczny – procedura uznania (case study)
 • Decyzja o uznaniu za produkt uboczny zamiast zgłoszenia od sierpnia 2018 r. - jak przeprowadzić procedurę wg nowych zasad?
 • Obowiązek uzyskania statusu produktu ubocznego na nowo dla zakończonych postępowań
 • Organy wydające decyzje i opłaty skarbowe

Blok 4. Rejestr BDO, transport odpadów

 • Rejestr BDO, rodzaje wpisów, numer gdzie należy go umieszczać
 • Nowe zasady transportu odpadów, zniesienie pozwoleń, wpis do BDO, oznakowania, zasady przewozu i kary
 • Nowe sankcje karne w gospodarowaniu odpadami

Blok 5. Ewidencja i sprawozdawczość

 • KPO, KEO, roczne sprawozdania (warsztat)
 • Sprawozdania odpadowe

Blok 6. Gospodarowanie opakowaniami

 • Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty i produkty w opakowaniach
 • Opłata produktowa, naliczenie, rodzaje opakowań, sposoby ewidencji  (warsztat)
 • Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • Opłata recyklingowa
 • Rola organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
 • Ewidencja i sprawozdawczości, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu (warsztat)
 • Nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling
 • Rejestr BDO – praktyka wpisywania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach

Blok 6. Pytania i odpowiedzi

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje następujące moduły:
Moduł I: Gospodarka odpadami i opakowaniami
Moduł II: Gospodarka wodno-ściekowa
Moduł III: Emisje gazów i pyłów do powierza

Moduł I: Gospodarka odpadami i opakowaniami

1. Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany wynikające ze zmiany ustawy o odpadach     oraz nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami
 • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
 • Utrata statusu odpadu – kryteria, procedura
 • Produkt uboczny
 • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
 • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami – nowe obowiązki
 • Wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń
 • Ewidencja i sprawozdawczość
 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne, oleje odpadowe
 • Zasady odpowiedzialności administracyjnej

2. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi najnowsze zmiany dla:           wprowadzających opakowania,                                                                                         wprowadzających produkty w opakowaniach,                                                                  eksporterów/importerów opakowań i produktów w opakowaniach.

Wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz oznakowanie opakowań              Zasady współpracy z organizacją odzysku – przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku
Wymagania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
Ewidencja opakowań i sprawozdawczość
Publiczne kampanie edukacyjne
Wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych
Opłata recyklingowa – nowości

Moduł II: Gospodarka wodno-ściekowa

3. Gospodarka wodno-ściekowa według najnowszych zmian prawa wodnego:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych, opłat oraz kontroli przedsiębiorców
 • Kwalifikacja korzystania z wód i związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorców
 • Usługi wodne i ich znaczenie
 • Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz regulacje odnoszące się do ustanowienia stref ochronnych ujęć wody
 • Zmiana kwalifikacji wód opadowych i związane z tym konsekwencje prawne
 • Zgody wodnoprawne: (pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna)                                                                      
 • Obowiązki pomiarowe i sprawozdawcze
 • System opłat za usługi wodne

Moduł III: Emisje gazów i pyłów do powierza

4. Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakładzie. Klasyfikacja instalacji, schemat                technologiczny instalacji, bilans stosowanych materiałów, inwentaryzacja emitorów,         ustalenie składu i poziomu emisji, a wymagane pozwolenia, zgłoszenia, ewidencja i    sprawozdawczość

 • Pozwolenie i zgłoszenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza
 • Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje spalania paliw
 • Obowiązki pomiarowe
 • Pomiary wielkości emisji
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji
 • Raport o emisjach (KOBiZE)
 • CRO
 • Opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza

Pytania, odpowiedzi i dyskusja.

 

         

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników firm działających w branży budowlano-remontowej             
 • specjalistów z zakresu ochrony środowiska
 • osób zainteresowanych tematyką w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom z ochrony środowiska oraz nowych przepisów prawnych z tej dziedziny

Ważne informacje

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
22.10.201910.00-16.00Warszawa20GOB01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.