Szkolenie

Gospodarka wodno-ściekowa – nowe regulacje prawne od 1 stycznia 2018

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa regulacja ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566). W tym zakresie nastąpiło szereg zmian w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej dostosowujący system zarządzania zasobami wodnymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień gospodarki wodno-ściekowej w świetle przepisów nowej ustawy Prawo wodne.

Omówione zostaną także kluczowe zmiany w zakresie: nowych zasad udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązków użytkowników wód oraz nowych zasad ponoszenia opłat za korzystanie z wód, nowych form zgód wodnoprawnych (vide: ocena wodnoprawna), uwarunkowań budownictwa wodno-melioracyjnego, instrumentów finansowych - nowych zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także zmiany we właściwościach organów.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać specjalistyczną wiedzę, dokonać analizy praktycznych przykładów. Szkolenie będzie prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej.


Program

1.   Zagadnienia ogólne i wprowadzające

 • Zakres przedmiotowy szkolenia
 • Dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia

2.   Omówienie zasad zarządzania zasobami wodnymi gospodarki wodno-ściekowej

       zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 • Transpozycja i implementacja Ramowej Dyrektywy Wodnej
  w kontekście dofinansowań w perspektywie finansowej UE 2014–2020
 • Charakterystyka, aparat pojęciowy, terminologia, definicje - objaśnienie pojęć w zarządzaniu zasobami wodnymi m.in. wody opadowe – skutki wyłączenia z definicji ścieków
 • Rodzaje wód oraz gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa - realizacja uprawnień właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa

3.   Kompetencje organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (struktura i główne zadania)

 • Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 • Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura jednostki: Prezes PGW Wody Polskie, KZGW, dyrektor RZGW Wody Polskie, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich

4.   Korzystanie z wód, kontrola gospodarowania wodami oraz rodzaje

      odpowiedzialności – gospodarka wodno-ściekowa

 • Omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne
 • Zgody wodnoprawne – omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych i wymagań ich uzyskiwania
 • Inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego
 • Odpowiedzialność za szkody i przepisy karne

5.   Regulacje w zakresie budownictwa wodnego i stref ochronnych, melioracji, 

       aglomeracji – gospodarka wodno-ściekowa

 • Budownictwo wodne:- obowiązki właściciela urządzeń wodnych; - urządzenia melioracji wodnej – omówienie katalogu urządzeń melioracji wodnych - rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w planowaniu, wykorzystywaniu i utrzymywaniu melioracji wodnych
 • Zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych m.in. uchwała Rady Gminy – w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej
 • Zasady ustanawiania aglomeracji: - oczyszczanie ścieków bytowych i komunalnych z aglomeracji
 • Strefy ochronne ujęć wód: -ustanawianie stref ochronnych ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia - wniosek i dokumentacja w sprawie ustanawiania stref ochronnych, analiza ryzyka - zakazy nakazy i ograniczenia, jakie mogą obowiązywać na terenach stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej

6.   Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami m.in. opłaty za usługi

       wodne, kary pieniężne:

 • Zakres usług wodnych objętych opłatami - szacowanie wysokości przyszłych wydatków na opłaty za usługi wodne
 • Rodzaje opłat: - opłata stała i zmienna sposoby obliczania w tym - opłata stała za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, - opłata stała za wprowadzanie ścieków, - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej, - opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, - opłata za usługi wodne za pobór wód na cele chowu lub hodowli ryb
 • Opłaty podwyższone oraz kary związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami

7.   Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania

 • Rozwiązywanie casusów i analiza przypadków
 • Możliwości konsultacji oraz opieki merytorycznej trenera nad uczestnikami po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców:

 • pracowników organów administracji publicznej (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych) wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodno-prawnych
 • pracowników firm lub biur projektowych wykonujących dokumentację wnioskową będące podstawą do ubiegania się o zgody wodnoprawne
 • pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno–prawnego w zakresie uzyskania decyzji na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
 • pracowników działu ochrony środowiska
 • instytucji oceniających dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie, inwestorów/podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Ochrona środowiska

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
21.11.201810.00-16.00Poznań19GWS04489,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.