Szkolenie

Wydawanie decyzji administracyjnych po RODO i e-nowelizacjach

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących procedur w zakresie poprawnego sporządzania decyzji administracyjnych. Na konkretnych przykładach zaprezentujemy pojawiające się błędy niosące ze sobą ryzyko zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Szkolenie będzie dotyczyć wszczęcia postępowania administracyjnego, jego przebiegu oraz wydania decyzji administracyjnej.

Uczestnicy otrzymają praktyczne przykłady oraz będą mieć możliwość zadawania nurtujących pytań, a także zostaną dokładnie przeanalizowane kazusy z nowego orzecznictwa KPA. 

UWAGA: Opcja rozwiązywania kazusuów uczestników zakłada zgłoszenie Prowadzącemu pytań/ problemów co najmniej 7 dni przed szkoleniem.

Program

I. Wprowadzenie - omówienie zmian w procedurze administracyjnej wprowadzonych nowelą KPA z 1 czerwca 2017 r., RODO oraz ustawami w zakresie e-identyfikacji

II. Procedura administracyjna po zmianach

1.  Zakres obowiązywania/przedmiot postępowania administracyjnego

 •  pojęcie "sprawy administracyjnej"
 • pojęcie "organu administracji publicznej"
 • zasady postępowania administracyjnego. Rozszerzone obowiązki organu administracji publicznej w realizacji zasad ogólnych po nowelizacji kodeksu z 1 czerwca 2017 r.

Nowe zasady:

- zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (przyjazna interpretacja

   przepisów)

- zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania

- zasada pewności prawa

- zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

Zasady zmodyfikowane:

- zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych

- zasada dwuinstancyjności

- zasada trwałości decyzji

2.  Strona postępowania administracyjnego

 • pojęcia: osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 • przedstawiciel strony, pełnomocnik strony. Pełnomocnik „zagraniczny” dla stron spoza krajów UE

3.  Załatwianie spraw administracyjnych

 • wszczęcie postępowania

- z urzędu

- na żądanie strony

  Podanie strony. Kiedy możemy stwierdzić, że podanie zostało prawidłowo złożone?

- obowiązkowe elementy podania. Wezwanie o uzupełnienie braków podania w świetle  

   znowelizowanego art. 64 §2 k.p.a.

- podanie wniesione pisemnie i ustnie

- podanie wniesione elektronicznie - w świetle nowego art. 63 ust. 3 a. Problematyka

  kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego

 • obowiązki organu w związku z RODO

- czy każdy pracownik urzędu ma obowiązek chronić dane osobowe stron 

   postępowania?

- klazula informacyjna. Kiedy, jak i gdzie? Treść klazuli

 • odmowa wszczęcia postępowania
 • terminy załatwienia sprawy. Przedłużenie postępowania w świetle znowelizowanego art. 36  K.p.a. Ponaglenie!!!

- instytucja ponaglenia. Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów

  administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia

- rozszerzona odpowiedzialność urzędników za bezczynność/przewlekłość (art. 38

   k.p.a.)

- ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego

4.  Doręczenia

 • doręczenie właściwe, zastępcze, konkludentne. Fikcja doręczenia
 • doręczenie stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • doręczenia na elektroniczną skryznkę podawczą w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny
 • doręczenie zagraniczne
 • konsekwencje wadliwego doręczenia bądź niedoręczenia w ogóle. Czy pierwsze doręczenie musi być faktyczne?

5. Wezwania

 • ustawowe sposoby wezwania
 • elementy wezwania
 • konsekwencje nieuczynienia zadość wezwaniu organu przez jego adresata

6. Terminy

 • obliczanie terminów

K.p.a. po nowelizacji: doprecyzowanie dotychczasowej regulacji (termin liczone w latach, sobota jako dzień wolny od pracy)

 • uchybienie terminu. Przesłanki przywrócenia terminu

7.  Postępowanie

 • uwierzytelnianie kopii dokumentów na wniosek strony (k.p.a. po nowelizacji art. 76a §2b)
 • zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę

K.p.a. po nowelizacji

- wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych

   (art. 79a k.p.a.)

 • rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy (k.p.a. po nowelizacji - art. 81a)
 • przekazanie podania wniesionego do organu niewłaściwego

8. Dowody

 • co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym?

- dokumenty – urzędowe/prywatne

- dowód ze świadków

- dowód z opinii biegłego

 • środki przymusu wobec świadka/biegłego/strony
 • obowiązki organu w zakresie postępowania dowodowego

9. Współpraca między organami administracji publicznej. Nowelizacja k.p.a.:

- współpraca z europejskimi organami administracji

10. Zawieszenie postępowania administracyjnego

 • zawieszenie z urzędu/na wniosek strony
 • zawieszenie obligatoryjne/fakultatywne
 • przesłanki zawieszenia i odwieszenia postępowania administracyjnego

- pojęcie „zagadnienia wstępnego”

 • Obowiązki organu w trakcie zawieszenia postępowania administracyjnego

11. Decyzja

 • elementy składowe decyzji po nowelizacji k.p.a.
 • sprostowanie, uzupełnienie braków decyzji
 • decyzja a postanowienie

12. Środki zaskarżenia

 • zwyczajne środki zaskarżenia – odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie

K.p.a. po nowelizacji:

- zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Pouczenie. Konsekwencje dla strony

- ograniczenie możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych - wg art. 138 §2 k.p.a.

- postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym na wniosek strony (art. 136

  §2 – 4 k.p.a.)

- obowiązek wskazania organowi I instancji właściwej interpretacji przepisów prawa

   (art. 138 §2 a k.p.a.)

- zaskarżenie decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego - instytucja sprzeciwu.

   Przyspieszony i uproszczony tryb rozpoznania sprzeciwu przez sąd administracyjny.

   Ograniczenie zaskarżalności wyroku sądu administracyjnego

- zmiany w zakresie instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • nadzwyczajne środki zaskarżenia: Wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji

14. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji publicznej, rządowej oraz samorządowej prowadzących postępowania w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz wszystkich osób zainteresowanych nabyciem wiedzy, dotyczącej nowego orzecznictwa przepisów KPA.

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie posiada otwarty przewód doktorski z zakresu administracyjno- i cywilnoprawnych zagadnień dotyczących rozgraniczania nieruchomości. Po ukończeniu studiów pełniła funkcję asystenta w Sądzie Najwyższym.

Od wielu lat zawodowo związana jest z Samorządowym

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
13.5.201910.00-16.00Poznań20KPA01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.