Szkolenie

Kontrole ITD - najnowsze przepisy i wymagania w stosunku do kierowców oraz osób zarządzających transportem

O szkoleniu

UWAGA: Od 3 września 2019 roku zaczęły obowiązywać najnowsze zmiany w zakresie kontroli ITD. Konsekwencje zmienionych przepisów prawnych - Wnikliwe kontrole drogowe kierowców - Surowe kary dla przewoźników.

Chronisz swoją licencję?

 • każde naruszenie to punkty (Rozporządzenie w sprawie systemu oceny ryzyka w zakresie występowania naruszeń)
 • zbyt duża liczba punktów to kontrola w przedsiębiorstwie
 • kontrola w przedsiębiorstwie to poza karą finansową ryzyko utraty dobrej reputacji i licencji

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zasad przeprowadzania kontroli na drodze i w siedzibach przedsiębiorstw transportowych, w oparciu o najnowsze przepisy prawne. Zrozumienie celów kontroli, procedur towarzyszących oraz jej przebiegu - toku prowadzenia, pozwoli na właściwe usystematyzowanie prowadzonej dokumentacji, co przyczynić się może do możliwości jej udostępnienia bez jakichkolwiek obaw o jej poprawność i kompletność. Kon-trola, to nic innego jak urzędowa weryfikacja obowiązków nałożonych na przewoźnika, jed-nak przy bardzo skomplikowanych przepisach zdarza się, że nakładane kary są następstwem nieznajomości prawa lub niewłaściwego jego rozumienia. Dla następstw prawnych kontroli niezwykle ważna jest znajomość praw i obowiązków kontrolowanego.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą wiedzieli, kiedy popełniają wykroczenia i jak mają się zachować w konkretnej sytuacji
 • będą znali obsługę tachografów analogowych i cyfrowych oraz obowiązki, które są związane z rejestracją swojej aktywności
 • osoby zarządzające transportem nie będą popełniały błędów, za które taryfikator ITD przewiduje surowe kary.
 • dokumentacja związana z kierowcami nabierze takiego kształtu, jakiego wymagają służby kontrolne

Otrzymasz także cenne wskazówki od eksperta, jak przygotować się do zmian, by w czasie jednej kontroli służby kontrolne nie wszczęły więcej niż jednego postępowania.

Program

1. Przedsiębiorca i Zarządzający transportem jako podmioty praw i obowiązków             odpowiedzialne za funkcjonowanie firmy

 • Omówienie zasad funkcjonowania osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie – jej obowiązków i zadań
 • Prawne i faktyczne obwarowania dotyczące kwestii zarządzania
 • Ilu zarządzających potrzebnych jest do zarządzania i kto poniesie konsekwencje popełnionego błędu?

2. Zatrudnienie jako bezpośrednia przyczyna zaistnienia ryzyka osobowego

 • Fakty i mity na temat możliwości wyłączenie odpowiedzialności kontrolowanego przedsiębiorcy
 • Zasada ryzyka osobowego – czy można uniknąć konsekwencji zatrudnienia niewłaściwie dobranych osób?

3. Regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące organizacji i dyscypliny pracy, jako             przesłanki ekskulpujące odpowiedzialność

 • Prawo do stanowienia wewnętrznych regulacji w zakresie BHP i organizacji pracy
 • Omówienie zasad zawierania umów i swobody ich formułowania
 • Case Study oparte na doświadczeniach przeprowadzonych kontroli
 • Wskazanie na istotę i komplementarność dodatkowych zapisów w aktach prawa wewnętrznego

4. Podstawy prawne kontroli przedsiębiorcy

 • Omówienie zasad przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw realizujących przewozy drogowe w zależności od kompetencji organu kontrolującego i jej zakresu problemowego

5. Prawa i obowiązki kontrolowanego w świetle obowiązujących przepisów

 • Przedstawienie przepisów prawnych dotyczących obszaru kontroli
 • Omówienie istotnych praw podmiotu kontrolowanego, których nieznajomość może niekorzystnie rzutować na przebieg kontroli
 • Zasady postępowania i sposoby właściwego zachowania się podczas kontroli
 • Psychologiczne aspekty kontroli

6. Zasady sporządzania dokumentacji pokontrolnej

 • Omówienie przepisów dotyczących zasad sporządzania dokumentacji pokontrolnej
 • W jaki sposób kontrolowany powinien być zapoznany z ustaleniami kontroli?
 • Kiedy i kto ma zgłosić uwagi do protokołu?

7. Procedury towarzyszące postępowaniom pokontrolnym

 • Ustalenia stanu faktycznego i ich konsekwencje dla uczestników przewozu
 • Przedstawienie zasad dokonywania kwalifikacji prawnej nieprawidłowości oraz ich wartościowanie według zapisów „taryfikatorów”
 • Możliwe konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości – finansowe i prawne
 • Omówienie obowiązujących norm prawa procesowego

8. Podsumowanie - dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

OMAWIANE AKTY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z wybranymi aktami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowców
 • zarządzających transportem/ właścicieli firm transportowych
 • kierowników transportu
 • osób odpowiedzialnych za planowanie i analizę czasu pracy kierowców
 • spedytorów oraz przedstawicieli podmiotów wykonujących przewozy drogowe oraz realizujący zadania z zakresu organizowania i nadzoru przewozów

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Mariusz Bukowski, wykładowca Cło

Trener szkoleń branżowych z dużym doświadczeniem praktycznym. Ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach: organizacji pracy przedsiębiorstw transportowych, prawie socjalnym dotyczącym kierowców zawodowych, ruchu drogowego w aspektach bezpieczeństwa i organizacji, przewozu drogowego towarów

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
21.10.201910.00-16.00Warszawa20ITD01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.