Szkolenie

Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego w świetle nowej ustawy Prawo wodne

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów, dotyczących postępowania administracyjnego i wydania decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych. Zostaną także przedstawione najważniejsze problemy, związane z pozwoleniami wodnoprawnymi, a także zakresy obowiązków właścicieli wód, w tym zakazy zmiany stanu wód na gruncie oraz ich odprowadzania.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na trudne pytania:

 • jakie ponosi się konsekwencje w przypadku naruszenia wód i co uwzględnia nakaz przywrócenia poprzedniego stanu wód?
 • kiedy należy prowadzić postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych, kiedy i jak dochodzi do jego wszczęcia?
 • jakie czynności powinny być przez organ podjęte w związku z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania lub w jego trakcie?
 • co powinno zawierać zapadłe w sprawie rozstrzygnięcie oraz w jaki sposób należy zapewnić jego egzekucję?


Program

1.  Zakres zmian wprowadzonych nową ustawą – ogólne omówienie

2.  Obowiązki właściciela nieruchomości gruntowej w zakresie stosunków wodnych art. 234 ust 1 i 2 ustawy

a.  zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych/roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł - jako zakaz o charakterze względnym

b.  zakaz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie - jako zakaz bezwzględny

c.   obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich

 •  konsekwencje prawne naruszenia w/w zakazów (administracyjne, cywilne, karne)

3.  Zmiana stanu wody na gruncie

a.  ustawowe warunki dopuszczalności zmiany stanu wody na gruncie

b.  ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 235 ustawy)

 • warunki zawarcia, przedmiot ugody
 • decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zatwierdzeniu ugody. Elementy składowe decyzji, zaskarżalność
 • wykonalność ugody

4. Naruszenie stosunków wodnych w świetle art. 234 ustawy

a. zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody

b. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

 • właściwość organów administracji publicznej – spory o właściwość i spory kompetencyjne
 • wszczęcie postępowania – z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania!!!
 • strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne
 • postępowanie wyjaśniające

- obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy – realizacja zasady prawdy obiektywnej (art.  7, 77, 80 i nowy - 81 a k.p.a.)

- opinia biegłego. Zasadność powołania biegłego w świetle art. 84 k.p.a. Ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej

- obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ( art. 79 a K.p.a. i inne)

- mediacja (art.96a i nast. K.p.a.). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?

- termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie!!!

- dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego – art. 136 §1 i nowy art. 136 §2 k.p.a. Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji k.p.a.

5. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych

a. elementy składowe decyzji

b.  kiedy nakaz przywrócenia stanu poprzedniego a kiedy wykonania urządzeń zapobiegających szkodom? Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji

c. egzekucja obowiązków wynikających z decyzji

6. Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, zarządów zlewni wód polskich.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie posiada otwarty przewód doktorski z zakresu administracyjno- i cywilnoprawnych zagadnień dotyczących rozgraniczania nieruchomości. Po ukończeniu studiów pełniła funkcję asystenta w Sądzie Najwyższym.

Od wielu lat zawodowo związana jest z Samorządowym

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.6.201910.00-16.00Warszawa20NSW01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.