Szkolenie

Obsługa techniczna obiektów szkoły - szkolenie dla kadry kierowniczej szkół

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie obsługi technicznej i utrzymania technicznego obiektów budowlanych, budynków, budowli i małej architektury, pozostających we władaniu szkół.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aspekty rewolucyjnych zmian prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz innych ustaw, a także nowych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych. Uczestnicy zapoznają się z najnowszym orzecznictwem, dotyczącym procedur inwestora przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, odstępstw istotnych i nieistotnych od norm przepisów techniczno-budowlanych i warunków zabudowy oraz skutków nielegalnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. 

Szkolenie oparte jest na najnowszym prawie i orzecznictwie.

Uczestnicy otrzymają:

  • możliwość konsultacji trenerskiej w trakcie zajęć
  • konspekt liczący ok. 130 stron
  • wzory dokumentów dot. kontroli okresowych elementów obiektów budowlanych szkoły

Program

1. Prawo oświatowe a odpowiedzialność za obiekty szkolne z mocy prawa

  • Obowiązki organu prowadzącego a dyrektora szkoły publicznej
  • Czyje jest mienie, budynki, budowle i urządzenia wyposażenia szkoły publicznej?

2. Szkoła jako jednostka budżetowa według ustawy o finansach publicznych

3. Zadanie bezpieczeństwa w szkołach publicznych według prawa oświatowego

4. Zakres obowiązków władającego w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym według prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym w warunkach kryzysowych zagrożenia. Adresat obowiązków

  • Obowiązki według prawa budowlanego. Odpowiedzialność karna. Przykłady odpowiedzialności w obliczu awarii i katastrof budowlanych według orzecznictwa SN
  • Obowiązki władającego oraz osób trzecich według przepisów przeciwpożarowych. Czynności zabronione. Odpowiedzialność karna za przyczynienie się do zagrożenia albo za doprowadzenie do takiego stanu. Przykłady odpowiedzialności
  • Obowiązki według prawa ochrony środowiska

5. Obowiązki władającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektem według drugiego przepisu techniczno-budowlanego, rozp. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

6. Czy zmiana sposobu użytkowania części obiektu, w tym zmiany przeznaczenia niektórych lokali może doprowadzić do stanu zagrożenia. Praktyczne wskazówki

7. Nielegalne przeróbki pomieszczeń, instalacji oraz urządzeń najemcy. Kto odpowiada za samowolne przeróbki budynku i instalacji, władający czy najemca? Praktyczne wskazówki

8. Jak zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń podlegających dozorowi  technicznemu? Praktyczne wskazówki

9. Jak zapewnić bezpieczeństwo urządzeń i instalacji przeciwpożarowej i klimatyzatorów, podlegających ustawie F-gazowej? Praktyczne wskazówki

10. Jak wykonywać kontrole okresowe obiektów budowlanych określone w art. 62 prawa budowlanego?

  • Wzory protokołów kontroli okresowych, rocznej, pięcioletniej, bezpiecznego użytkowania, obiektów wielkopowierzchniowych oraz kontroli tzw. na zgłoszenie

11. Jak wykonywać kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji według ustawy o charakterystyce energetycznej? Wzory protokołów

12. Kontrole okresowe obiektów, budynków, budowli i instalacji,  zawierających azbest.  Praktyczne wskazówki

13. Bezpieczeństwo użytkowania poprzez wykonywanie zaleceń pokontrolnych po kontrolach okresowych. Odpowiedzialność osoby kontrolującej, władającego obiektem i osób trzecich.  Obowiązki władającego

14. Jak prowadzić i przechowywać dokumentację techniczno-budowlaną oraz jak prowadzić książkę obiektu budowlanego? Kto za to ponosi odpowiedzialność z mocy prawa? Instruktaż prowadzenia książki obiektu budowlanego, krok po kroku

15. Obowiązki inwestora - po zmianie prawa

16. Obowiązki władającego po zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

17. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej / dyrektorów szkół oraz dla służb obsługi technicznej szkół, publicznych i niepublicznych, a także dla innych podmiotów, w tym urzędów oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, a także w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
18.10.201910.00-16.00Warszawa20OTS02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.