Szkolenie

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania ocen wodnoprawnych, oceny oddziaływania na środowisko, oraz na obszar NATURA 2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W sposób szczególny zaprezentowane zostaną zmiany wprowadzone w ocenach oddziaływania na środowisku ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566) odnoszące się do ustalania stron postępowania; nowych podmiotów uczestniczących w procedurze OOŚ, zmian proceduralnych oraz ocen wodno-prawnych.

Przepisy zawarte w nowym prawie wodnym odnoszące się do OOŚ obowiązują od 1 stycznia 2018.

Uczestnicy zapoznają się także z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby właściwie interpretować i stosować przepisy prawa w praktyce.

Program

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające – system ocen oddziaływania na

     środowisko

 • Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia, które elementy OOŚ omówić bardziej szczegółowo
 • Podstawy prawne – regulacje międzynarodowe, unijne, krajowe
 • Miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym – zwłaszcza w kontekście najnowszych zmian
 • Aparat pojęciowy, terminologia, harmonogram i kolejność
 • System OOŚ:

       - komponenty i rodzaje ocen oddziaływania na środowisko
         w Polsce

      - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (rodzaje dokumentów

        podlegających SOOŚ, organy prowadzące, istotne elementy procedury, związek z

        OOŚ przedsięwzięć, kluczowe zmiany w przepisach w tzw. SOOŚ)

      - ocena oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 – istota
         i główne elementy procedury oraz zakres podmiotowy tego typu oceny

      - OOŚ przedsięwzięć (przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko)

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w procesie inwestycyjnym

     oraz omówienie głównych dowodów ocenach oddziaływania na środowisku 

 • Zasady kwalifikacji do przedsięwzięć do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzania OOŚ
 • Wskazanie przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU – nowych element od
  1 stycznia 2017 r. w OOŚ
 • Nowe organy w ocenach oddziaływania na środowisko (organ właściwy do spraw ocen wodnoprawnych) wprowadzone m.in. nowym Prawem Wodnym od 1 stycznia 2018 r. - organy prowadzące OOŚ i współdziałające - ich kompetencje i rola w OOŚ

      - Zakres i podział kompetencji jednostek organizacyjnych Państwowego

        Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwane dalej "Wodami Polskimi”   

       – kompetencje w OOŚ

 • Strony postępowania – definicja wprowadzona nowym Prawem Wodnym, zasady ustalania kręgu stron;
 • Pozostali uczestnicy OOŚ – organizacje ekologiczne, społeczeństwo …,

3. Rola karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu

     przedsięwzięcia na środowisko w OOŚ oraz w procesie inwestycyjno-

     budowlanym

 • Treść KIP i kryteria decydujące o kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Omówienie nowego zakresu Raportu ooś, nowe zasady sporządzania oraz interpretacja nowych wymagań
 • Praktyka stosowania zmienionych wymagań od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy ooś - trudności interpretacyjne

4. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i

     postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach DŚU

 • Omówienie najnowszej procedury wydawania DŚU i oceny oddziaływania na środowisko

       - Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na

         środowisko (tzw. grupa I)

      - Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco

        oddziaływać na środowisko (grupa II) – z OOŚ i bez OOŚ

 • Zmiany w k.p.a. od 1 czerwca 2017 r., a procedura OOŚ – narzędzia ułatwiające prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Nowe instrumenty przewidziane w ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566):

       - rola i funkcja stanowisk organów ds. ocen wodno-prawnych

       - mechanizm rozstrzygania sprzeczności

       - nowe zasady derogacji w ramach OOŚ w zakresie wpływu na cele

         środowiskowe PGW

       - oceny wodno-prawne - nowy instrument prawny

5. Treść DŚU oraz charakterystyka przedsięwzięcia – rola w procesie

     inwestycyjno-budowlanym

 • Charakter prawny DŚU. Znaczenie decyzji w procesie uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zezwolenia na realizację inwestycji: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
 • DŚU po przeprowadzeniu OOŚ (nowe elementy wynikające z noweli ustawy ocenowej z 9 października 2015 r.)
 • DŚU bez uprzedniego przeprowadzenia OOŚ (nowe elementy wynikające z noweli ustawy ocenowej z 9 października 2015 r.)
 • Uzasadnienie DŚU – szczególne wymogi dokumentowania procesu OOŚ,

6.   Zapewnienie wykonalności DSU i egzekucja DŚU – skutki zmian przepisów

       prawa

 • Egzekucja warunków i wymagań DŚU w toku procesu inwestycyjnego
 • Mechanizm administracyjnych kar pieniężnych
 • Możliwość zmiany DŚU i ich znaczenie w procesie inwestycyjnym
 • Odstąpienie o projektu budowalnego, a konieczność zmian DŚU

7.   Szczególne procedury ocenowe i oceny środowiskowe (tzw. ponowna ocena;

      ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000; postępowanie w

      sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; szczególne wymogi

      Ramowej Dyrektywy Wodnej w OOŚ; łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do

      zmian klimatu)

 • Miejsce  i rola tzw. ponownej oceny w procesie inwestycyjno-budowlanym
 • Przesłanki i zasady przeprowadzania tzw. ponownej oceny - dodatkowe elementy raportu wymagane w ponownej ocenie procedury ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian
 • Procedura tzw. ponownej oceny
 • Treść rozstrzygnięcia po przeprowadzeniu tzw. ponownej oceny (OOŚ bis) – postanowienie uzgadniające
 • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 – zasady, treść KIP i Raportu,  warunki derogacji, rozstrzygnięcia, egzekucja itp.
 • Szczególne wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej w OOŚ  - oceny wodno-prawne
 • Warunki realizacji inwestycji wymagające odstępstwa od celów RDW
 • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu oraz odporność na katastrofy budowlane w OOŚ – w tym analiza przypadków
 • Postępowanie w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko - zagadnienia węzłowe

8. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania.

 • Rozwiązywanie casusów i analiza przypadków
 • Możliwości konsultacji oraz opieki merytorycznej trenera nad uczestnikami po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin/urzędów miast wydających decyzje środowiskowe, pracowników organów właściwych do wydawania opinii/uzgadniania w toku prowadzonego postępowania oraz pracowników organów architektoniczno-budowlanych, inwestorów, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Opinie uczestników

 • Praktyczne stosowanie skomplikowanych zapisów ustaw, rozporządzeń środowiskowych. Zapoznanie z nowymi przepisami

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
26.11.201810.00-16.00Warszawa19OOS05699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.