Szkolenie

OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w procesie inwestycyjnym – warsztaty praktyczne w aplikowaniu o dofinansowanie

O szkoleniu

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji aplikacyjnej i w procedurze OOŚ.  W trakcie szkolenia zostaną wskazane praktyczne zagadnienia w zakresie OOŚ. Uczestnicy będą mieli możliwość dokonać analizy praktycznych przykładów.

W ramach szkolenia nastąpi omówienie:

 • istotnych od strony praktycznej elementów ocen oddziaływania na środowisko oraz procesu inwestycyjnego
 • najnowszych uwarunkowań prawnych, w tym zmian wynikających z nowego Prawa wodnego
 • kluczowych elementów właściwego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne, w tym m.in.:

        - wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu i adaptacji do zmian klimatu

        - uwarunkowań oceny wodnoprawnej

        - zapewnienie właściwego udziału społeczeństwa w procedurze OOŚ

 • sposobów na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów

Szkolenie będzie prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej przez dwóch trenerów (czas trwania: 8 godz.) Podczas szkolenia przedstawimy analizę konkretnych studiów przypadku i praktycznych przykładów, a także omówimy przepisy budzące największe wątpliwości interpretacyjne, skupiając się na konkretnych potrzebach i oczekiwaniach uczestników.

Program

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające.

 • Zakres przedmiotowy szkolenia
 • Dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
 • Regulacje, zasady i praktyka wskazujące na konieczność OOŚ jako warunki dofinansowania
 • Realizacja projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych
 • Elastyczne narzędzia do parametryzacji przedsięwzięcia (Obwiednia warunków brzegowych)

2. Ocena oddziaływania na środowisko jako element wielopoziomowego procesu 

     inwestycyjnego oraz warunek uzyskania funduszy zewnętrznych.

 • Etapy procesu inwestycyjnego a uwarunkowania środowiskowe
 • System OOŚ w procesie inwestycyjnym - aparat pojęciowy, metodologia, komponenty i rodzaje ocen oddziaływania na środowisko:

       - strategiczna OOŚ

       - OOŚ przedsięwzięć (podstawowa i uzupełniająca)

       - OOŚ Natura 2000

       - inne oceny środowiskowe m.in. ocena wodnoprawna

 • Zagrożenia i skutki wynikające z niewłaściwie przeprowadzonej procedury OOŚ - omówienie najczęstszych błędów związanych z OOŚ oraz sposoby uniknięcia błędów
 • Parametryzacja przedsięwzięć - obwiednia warunków brzegowych w OOŚ

3. Omówienie: procedur OOŚ w ramach DŚU, ich przebiegu i znaczenia (wpływu)

     na przygotowanie inwestycji dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych.

 • Omówienie przebiegu procedur i kluczowych elementów OOŚ
 • Znaczenie rozstrzygnięć środowiskowych poszczególnych organów ochrony środowiska na przygotowanie inwestycji dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych
 • KIP i Raport OOŚ:

       - omówienie zakresu raportu po nowelizacji

       - harmonogram i zasady sporządzania (z uwzględnieniem w szczególności wpływu

         przedsięwzięć na zmiany klimatu

        - etapy i poziomy szczegółowości informacji o projekcie w KIP i Raporcie OOŚ (ocena

           wodnoprawna)

 • Treść DŚU i postanowień uzgadniających - nieprawidłowości i ich naprawa. Przykłady dobrych i złych rozstrzygnięć (omówienie zmian w ustawie ocenowej wprowadzonych nowelą z 9 października 2015 r.) w kontekście prawidłowości OOŚ jako warunku uzyskania dofinansowań z funduszy zewnętrznych
 • Uzasadnienie rozstrzygnięć ocenowych - praktyczne wymogi dokumentowania procesu OOŚ
 • Szczególne wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej w OOŚ - oceny wodnoprawne, a deklaracje właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
 • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu oraz odporność na katastrofy budowlane w OOŚ - w tym analiza przypadków

4. Studium przypadku: dofinansowanie z UE, a dokumentacja ocenową.

 • Omówienie zakresu dokumentacji umożliwiającej pełną weryfikację zgodności projektu z regulacjami dotyczącymi OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w tym z UE
 • Instrukcja wypełniania wniosków aplikacyjnych:

      - wypełnianie formularzy do wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny

          oddziaływania na środowisko

      - omówienie konkretnych elementów wniosku o dofinansowanie na wybranym

        przykładzie w powiązaniu z OOŚ

     - omówienie kwestii problemowych związanych z procesem aplikowania o środki z

        programów operacyjnych

 • Punkty styku między dokumentacją środowiskową i decyzjami środowiskowymi, a wnioskiem o dofinansowanie
 • Rola organów ochrony środowiska w wydawaniu deklaracji "środowiskowych" oraz instytucji weryfikujących wnioski o dofinansowanie wraz z dokumentacją z procedury OOŚ

5. Zapewnienie udziału społeczeństwa w OOŚ jako wymóg uzyskania funduszy –

     konsultacje społeczne.

 • Procedury OOŚ jako wczesna podstawa identyfikacji
  i zarządzania konfliktami społeczno-środowiskowymi
 • Uprawnienia społeczeństwa związane z realizacją przedsięwzięć bądź projektowanych dokumentów w procesie inwestycyjnym
 • Narzędzia minimalizacji ryzyko konfliktów społecznych m.in. wstępne analizy społeczno-środowiskowe, plan zarządzania interesariuszami itp.
 • Budowanie strategii komunikacji

6.  Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania.

 • Rozwiązywanie casusów i analiza przypadków
 • Możliwości konsultacji oraz opieki merytorycznej trenerów nad uczestnikami po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany oraz aplikowanie o dofinansowania z funduszy zewnętrznych (w szczególności ze środków UE): m.in. dla podmiotów ubiegających się lub zamierzających ubiegać się o dofinansowanie (zwłaszcza z UE),  pracowników administracji samorządowej i rządowej w szczególności obsługujących projekty dofinasowane ze środków zewnętrznych (funduszy UE), jednostek organizacyjnych pełniących funkcje inwestora, biur projektowych i urbanistycznych, instytucji finansujących, instytucji oceniających dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie, inwestorów/ podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
27.4.20189.00-17.00Warszawa19OFI02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.