Szkolenie

Opłata planistyczna i adiacencka - aktualna praktyka i orzecznictwo Oferta specjalna: 100 zł RABATU na szkolenia w LIPCU i SIERPNIU: 599 netto - 100 zł = 499 netto

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia:

 • kto i kiedy może naliczyć opłaty planistyczne i adiacenckie?
 • czy muszą być spełnione odpowiednie warunki, jeśli tak, to jakie?
 • jak określić wagę zmian w stanie nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń technicznych?
 • jak budować zbiory nieruchomości do porównań dla określenia różnicy w wartości nieruchomości w różnych stanach?

Program

I. CZĘŚĆ PIERWSZA – OPŁATA ADIACENCKA

1.Charakter prawny opłaty adiacenckiej

a. Podstawa prawna ustalenia opłaty adiacenckiej

 • Rodzaje opłat adiacenckich - z tytułu:
 • podziału nieruchomości
 • podziału i scalenia nieruchomości
 • uzbrojenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną

c. Uzasadnienie dla instytucji opłaty adiacenckiej

2.Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej (w zależności od jej rodzaju)

a. Podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości

 • procedura podziału i scalenia nieruchomości

b. Uzbrojenie nieruchomości

 • pojęcia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi
 • ustalenie  stawki procentowej w uchwale rady gminy (50%, 30%)

c. Termin dla naliczenia opłaty (3 letni termin „przedawnienia” dla obu rodzajów opłat  

      adiacenckich po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.)

d. Wzrost wartości nieruchomości (daty miarodajne dla ustalenia wartości nieruchomości 

     dla obu rodzajów opłat adiacenckich po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.)

e. Nakłady - dla opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. (posób zaliczania nakładów po nowelizacji z dnia 23 sierpnia 2017 r.)

f. Fakultatywność, obligatoryjność ustalenia opłaty adiacenckiej

II. CZĘŚĆ DRUGA – OPŁATA PLANISTYCZNA

 • Skutki uchwalenia/zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.Cywilnoprawne skutki zmiany planistycznej

a. Zmiana dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości

b. Obniżenie wartości nieruchomości

c. Wyłączenie roszczeń właściciela/użytkownika wieczystego gruntu w przypadku zmiany planistycznej podyktowanej czynnikami niezależnymi od gminy – na podstawie art. 1 ust. 1 a ustawy o planowaniu dodanego art. 497 pkt 7  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

d. Ustalenie wartości nieruchomości po  zmianach dokonanych art. 497 pkt 8 a i 8b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

2.Administracyjne skutki zmiany planistycznej – Renta planistyczna.

a. Definicja, charakter prawny opłaty

b. Przesłanki ustalenia opłaty:

 • Zbycie – pojęcie zbycia, kwestia ustalania opłaty w przypadku darowizny, zamiany, wniesienia nieruchomości jako aportu do spółki
 • Wzrost wartości Nieruchomości
 • Określenie stawki opłaty w planie miejscowym

c. Termin do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej

e. Brzmienie przepisów art. 37 ust. 1 i art. 87 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z wyrokiem TK P 58/08 z dnia 9 lutego 2010 r.

III. CZĘŚĆ TRZECIA – POSTĘPOWANIE WS. OPŁAT

1.Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej w świetle znowelizowanych przepisów K.P.A.

a. Strony

 • zagadnienie następstwa prawnego
 • pełnomocnik strony

b. Terminy

 • Przedłużanie postępowania. Nowe pouczenie
 • Instytucja ponaglenia (nowe brzmienie art. 37 k.p.a.)

c. Postępowanie wyjaśniające. Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie     ustalania stanu faktycznego sprawy

 • Zasada wyjaśniania wątpliwości co do wykładni przepisu/stanu faktycznego na korzyść strony (nowy art. 7a i 81a k.p.a.)
 • Uzupełniające postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu II instancji. Zakres i skutki dla organu I instancji ( nowy art. 136 §2 – 4 k.p.a.)

c. Rola rzeczoznawcy majątkowego - wartość dowodowa operatu szacunkowego, zakres oceny operatu szacunkowego dokonywanej przez organ administracji publicznej

d. Uprawnienia strony w postępowaniu

2.Decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej adiacenckiej

a. Elementy konstytutywne decyzji w sprawie ustalenia opłaty

b. Wady decyzji i ich skutki

c.  Środki zaskarżenia decyzji

3.Rozliczenie opłaty planistycznej i adiacenckiej, dopuszczalność stosowania ulg

IV. CZĘŚĆ CZWARTA – DYSKUSJA, PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do urzędów miast i gmin, urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną dot. m.in. opłaty planistycznej oraz gospodarkę nieruchomościami w zakresu naliczania opłat adiacenkich, a także deweloperów planujących inwestycje na terenach porolnych i niezurbanizowanych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie posiada otwarty przewód doktorski z zakresu administracyjno- i cywilnoprawnych zagadnień dotyczących rozgraniczania nieruchomości. Po ukończeniu studiów pełniła funkcję asystenta w Sądzie Najwyższym.

Od wielu lat zawodowo związana jest z Samorządowym

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
27.6.201910.00-16.00Poznań20OPA01499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.