Szkolenie

PIT w 2019 r. - zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 dla młodych podatników, obniżony PIT do 17%, podwyższone koszty podatkowe

O szkoleniu

UWAGA: 17 września 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zmniejszenia stawki podatku w skali podatkowej tj. z 18 proc. na 17 proc. oraz zwiększenia kosztów uzyskania przychodu m.in. ze stosunku pracy ponad dwukrotnie.

Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznym wymiarem wprowadzonych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie 2019, obowiązków płatnika z tym związanych. Uczestnicy szkolenia będą również mieli możliwość zapoznania się z innymi istotnymi zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program

1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 sierpnia 2019 r.

 • rodzaje dochodów zwolnionych i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach
 • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji
 •  zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika
 • oskładkowanie dochodów wolnych od PIT
 •  zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019

2. Obniżona stawka PIT do 17% oraz inne zmiany od 1 października 2019 r.

 • rodzaje dochodów objętych obniżoną stawką PIT
 • zmiany dotyczące zryczałtowanych kosztów podatkowych w PIT
 • zmiany dotyczące kwoty wolnej
 • stosowanie obniżonej stawki PIT, kosztów podatkowych oraz kwoty wolnej w 2019 r.
 • obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji, oświadczenia pracownika

3. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019/2018 r.

 • podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku
 • programy motywacyjne
 • zwolnienie z zaległości czynszowych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • koszty „autorskie"
 • inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej)
 • zmiany dotyczące spadkobierców od 2019 r.
 • ulga mieszkaniowa po zbyciu nieruchomości od 2019 r.

4. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne

 • świadczenia dla członków rodziny pracownika
 • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika
 • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu
 • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS

5. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału                             Konstytucyjnego

 • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu)
 • casusy z praktyki skarbowej

6. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów

 • pożyczki
 • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika
 • pakiety medyczne
 • świadczenia „żywieniowe”
 • wyjazdy i imprezy integracyjne
 • zawody branżowe

7. Zwolnienia przedmiotowe

 • ubrania pracownicze (służbowe)
 • świadczenia BHP
 • posiłki i napoje w ramach oraz poza zakresem BHP
 • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika
 • podróże służbowe
 • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu
 • podróże osób nie będących pracownikami
 • zakwaterowanie pracowników
 • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów)
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

8. Szczególne kategorie przychodów

 • darowizna od pracodawcy
 • prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane)

9. Inne źródła przychodów

 • sprzedaż premiowa (wzmianka)
 • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców
 • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą

10. Rozliczenie podatku. Zagadnienia wybrane

 • świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku)
 • wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy)
 • „małe” zlecenia
 • świadczenia na rzecz nierezydentów podatkowych

11. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników służb kadrowo-płacowych, pracowników działów księgowości, głównych księgowych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Doradca podatkowy, wspólnik i prezes zarządu w spółce doradztwa podatkowego absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
15.10.201910.00-16.00Wrocław20PIT01550,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.