Szkolenie

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania świadczeń

O szkoleniu

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozporządzenia dotyczą najbliższego okresu zasiłkowego i świadczeniowego. Określają przede wszystkim treść, a dokładniej to co wniosek czy też oświadczenie powinno zawierać, a nie jak dotychczas jego formę.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego.

Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się – nabywania i tworzenia wiedzy. Wykorzystywane są aktywne metody nauczania – praca w małych grupach, case study, gry, dyskusja grupowa, ćwiczenia, mini wykłady, kwestionariusze, indywidualne zadania.

Program

1. Oddzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego – konieczność zmian i reorganizacji

2. Praca socjalna w oddzieleniu od świadczeń na przykładzie pilotażu standardów pracy socjalnej WRZOS

3. Dwie odrębne role pracowników socjalnych w OPS

• Pracownik socjalny prowadzący postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń

• Pracownik socjalny prowadzący pracę socjalną w celu poprawy trudnej sytuacji

4. Źródła oporu - jak można dać sobie z nimi radę?

5. Praca socjalna z osobą/rodziną

• Metodyczne postępowanie w pracy socjalnej z osobami i rodzinami

• Praca socjalna jako proces - dynamiczny charakter pracy socjalnej

• Działania w pracy socjalnej

• Działania interwencyjne w pracy socjalnej

• Ramy czasowe postępowania metodycznego w pracy socjalnej

• Miejsce świadczenia pracy socjalnej

6. Od diagnozy problemu po planowanie pracy

7. Narzędzia pracy z rodziną

8. Praca socjalna w wybranych obszarach problemowych/ z wybranymi grupami osób

9. Praca pracownika socjalnego przyznającego świadczenia

10. Organizacja pracy zespołu

11. Jak wdrożyć oddzielenie pracy socjalnej z rodziną?

• Sposób podziału zadań pomiędzy pracowników realizujących pracę socjalną

12. Podsumowanie i dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej.

Opinie uczestników

  • Szkolenie prowadzone przez bardzo dobrego specjalistę, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne

  • Wykładowca z dużym doświadczeniem, bardzo dobry kontakt z uczestnikami

  • Znajomość tematu, teoria w dobry sposób połączona i przedstawiona w oparciu o praktykę

szkolenie prowadzone przez bardzo dobrego specjalistę, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Pedagog, specjalista pracy socjalnej, długoletni pracownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego przekazujący wiedzę studentom z zakresu diagnozowania potrzeb oraz projektowania pracy w środowisku lokalnym, pracy socjalnej z klientem, grupą i środowiskiem. Autorka wielu publikacji oraz między innymi książki

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
22.11.201910.00-16.00Poznań20PSZ05499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.