Szkolenie

Praktyczne metody przeprowadzania kontroli i audyt wewnętrzny w firmie – warsztaty

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego przeprowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej.  

Szkolenie ma również na celu nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty i roli audytu i kontroli, jej standardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej. Wartością dodaną jest dokonanie przeglądu najczęstszych czynników ryzyka w realizacji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz przedstawienie kompleksowych sposobów minimalizacji zagrożeń. 

Trener będzie również omawiał zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem m.in.    w oparciu międzynarodowy standard ISO 31000 stosowany w administracji publicznej oraz podejście do wdrożenia efektywnego systemu kontroli. W ramach interaktywnych ćwiczeń uczestnicy kompleksowo poznają cykl życia ryzyka oraz techniki ich wizualizacji wspomagające interpretację oraz proces podejmowania optymalnych decyzji.  

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności w zakresie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik wykorzystywanych        w postępowaniu kontrolnym dających możliwość usprawnienia działań w sektorze publicznym. 

Główne korzyści:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, w jaki sposób:

 • Efektywnie wykorzystać system kontroli wewnętrznej i zewnętrznej do zapewnienia prewencyjnej ochrony celów i zadań wynikających z uwarunkowań ustawowych.
 • Zbudować właściwe środowisko kontroli wewnętrznej uwzględniające różne ograniczenia i zróżnicowany poziom wiedzy pracowników.
 • Wykorzystać zarządzanie ryzykiem do podejmowania właściwych decyzji oraz minimalizować wpływ zagrożeń na cele urzędu.
 • Zapewnić właściwe mechanizmy: autoryzacji operacji, oceny poprawności podejmowanych działań, zgodności ewidencji z rzeczywistym stanem.
 • Praktycznie wykorzystać reguły kontroli m.in. w zakresie stworzenia spójnego systemu procedur i regulaminu.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej.

Podczas warsztatów na przykładowych scenariuszach uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem oraz poznają różne sposoby podejścia do wdrożenia skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

 

Program

1.      WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

 • Prezentacja trenera oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników
 • Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych

2.      WPROWADZENIE DO TEORII AUDYTU I KONTROLI

 • Podstawowe definicje i przegląd międzynarodowych organizacji audytorskich   
 • Aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego
 • Organizacja audytu oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej
 • Zakres i rodzaje audytu
 • Status oraz rola audytora i kontrolera wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym
 • Relacje audytor a osoby audytowane
 • Kontrola wewnętrzna i Audyt wewnętrzny - podobieństwa i różnice

3.      PROJEKTOWANIE SYSTEMU KONTROLI i AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 • Elementy kontroli wewnętrznej COSO
 • Standard INTOSAI i praktyczne wytyczne dla kontrolerów
 • Rodzaje czynności kontrolnej
 • Cele i funkcje kontroli wewnętrznej
 • Rodzaje i zadania kontroli wewnętrznej oraz zasady postępowania kontrolnego
 • System kontroli wewnętrznej i zewnętrznej – różne podejścia do wdrożenia
 • Praktyczne zagadnienia efektywności kontroli wewnętrznej
 • Prawa i obowiązki stron kontroli

4.      MIĘDZYNARODOWE STANDARDY AUDYTU

 • Rodzaje standardów
 • Standardy kontroli finansowej
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Audyt wewnętrzny a kontrola finansowa lub kontrola zewnętrzna

5.      WARSZTAT AUDYTORSKI - PLANOWANIE AUDYTU

 • Planowanie roczne
 • Ocena roczna
 • Planowanie zadania audytowego

6.      REALIZACJA ZADANIA AUDYTOWEGO – WARSZTATY SYMULACYJNE

 • Etapy realizacji zadania audytowego
 • Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej
 • Narady w trakcie audytowania
 • Techniki prowadzenia badań
 • Dobór próby w procesie badań audytowych
 • Wdrażanie zaleceń
 • Czynności sprawdzające

7.      DOKUMENTACJA AUDYTU

 • Bieżące akta audytu
 • Stałe akta audytu
 • Dokumenty i inne materiały dowodowe
 • Sprawozdanie z audytu

8.      CELE I GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • Definiowanie pojęcia ryzyka
 • Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli
 • Elementy składowe zarządzania ryzykiem:

       - Identyfikacja

       - Kwantyfikacja

       - Opracowanie reakcji

       - Kontrola reakcji

 • Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie zarządzania ryzykiem

9.      ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE ZE STANDARDEM ISO 31000

 • Definicja ryzyka
 • Metodyka zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka na różnych poziomach organizacyjnych
 • Hierarchizacja ryzyka
 • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka
 • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku
 • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk

10.  NARZĘDZIA I TECHNIKI DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY RYZYKA

 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyka:

       - Analiza wartości oczekiwanej

       - Techniki i narzędzia finansowe oparte na ryzyku

       - Technika RBS

       - Technika PERT

       - Drzewa produktów

       - Drzewa decyzyjne

       - Metoda Delficka

       - Burza Mózgów

       - Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk

11.  PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

 • Identyfikacja ryzyka
 • Szacowanie ryzyka - analiza i ocena
 • Postępowanie z ryzykiem - założenia do planu postępowania z ryzykiem
 • Wdrożenie zarządzania ryzykiem
 • Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem

12.  REALIZACJA, OCENA I AKTUALIZACJA RYZYK

 • Monitorowanie i kontrola reakcji na ryzyka
 • Realizacja strategii reakcji
 • Plany awaryjne i działania improwizowane
 • Ocena ryzyka
 • Ponowna analiza ryzyka
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem

13.  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ 

 • Czynniki ryzyka w kontroli
 • Kontrola przez przełożonych i kontrolerów
 • Ryzyka związane z postępowaniem kontrolnym

14.  PRZEGLĄD I OMÓWIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W

        POSTĘPOWANIU KONTROLNYM

 • Zapewnienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej – kluczowe zagadnienia wspierające efektywność organizacji
 • Czynniki ryzyka i ocena ich wpływu na czynniki sukcesu organizacji i samej kontroli wewnętrznej:  

       - Autoryzacja operacji

       - Zgodność ewidencji z rzeczywistym stanem

      - Podział zadań i odpowiedzialności

      - Dobór personelu

      - Umiejętności i wiedza pracowników

      - Procedury (czynności) kontroli wewnętrznej

 • Profile ryzyka dla obszarów działalności urzędu
 • Przykładowe następstwa braku kluczowych elementów kontroli wewnętrznej

15.  PODSUMOWANIE WARSZTATÓW. DYSKUSJA – PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania audytorów i kontrolerów wewnętrznych, właścicieli firm i przedsiębiorstw oraz osób odpowiedzialnych za sprawne działanie organizacji, wdrożenie norm jakościowych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Dr inż. Martin Daliga, wykładowca Przemysł

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
23.1.201810.00-16.00Warszawa19PMK01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.