Szkolenie

Prawo podatkowe dla wspólnot mieszkaniowych po zmianach 2017-2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka, komentarze do zmian prawa

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych i podatkowych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów. W szczególności zostaną przedstawione skutki zmian w ustawach podatkowych oraz rozrachunkach po zmianie ustawy o własności lokali.

Program

1. Nowe obowiązki w zakresie techniki prowadzenia ewidencji rachunkowej

     wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej
 • Forma ustalenia przez jednostkę metod, technik, zasad rachunkowości
 • Forma elektroniczna prowadzenia ewidencji rachunkowej i warunków przechowywania  w roku 2018

2. Obowiązki podatnika wspólnoty mieszkaniowej po zmianie Ordynacji Podatkowej

 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika, organu zarządzającego czy pełnomocnika podpisującego deklaracje podatkowe
 • Obowiązek rejestracji podatkowej i prowadzenia ewidencji podatkowej oraz przechowania dokumentacji
 • Obowiązek ustalania podstawy opodatkowania, należnego podatku, składania deklaracji/zeznań podatkowych, oraz zapłaty należnego podatku
 • Inne obowiązki, w tym obowiązek  zawiadamiania organu o zmianach
 • Kiedy organ podatkowy ustala podstawę opodatkowania w drodze oszacowania?
 • Komentarz do zmian Ordynacji podatkowej 2017

     - zmiany w systemie organizacji organów podatkowych i interpretujących

     - zmiany w zasadach wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych

     - zmiany w postępowaniach podatkowych, w tym o skutkach unikania opodatkowania

3. Odpowiedzialność podatnika i osoby podpisującej deklaracje podatkowe i

     dokonującej rozrachunków publicznoprawnych

 • Odpowiedzialność z mocy prawa zarządu
 • Odpowiedzialność cywilna innych osób  podpisujących deklaracje podatkowe i dokonujących rozrachunków publicznoprawnych z mocy Ordynacji podatkowej
 • Odpowiedzialność z mocy prawa karno skarbowa podatnika, wspólnoty mieszkaniowej i innych osób dokonujących rozrachunków publicznoprawnych

4. Odpowiedzialność podatnika za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe

 • Zakres odpowiedzialności karnej skarbowej podatnika, w tym:

- Uchylanie się od podatków lub też nieskładanie deklaracji

- Zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rozmiarów 

   tej działalności                                                                                                               

- Podawanie nieprawdy przy składaniu deklaracji  podatkowych                           

- Nieskładanie deklaracji podatkowych                                                           

- Uporczywe niewpłacanie podatku w terminie 

- Uchylanie się od uiszczenia należnej opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej   

- Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub ich nieprzechowywanie, nierzetelne

  prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Niewystawianie faktur za wykonanie świadczenia albo odmawianie ich wydania

- Inne czyny, o których mowa w przepisach prawa podatkowego, w tym:    

   niedokonywanie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo jego aktualizacji 

   niepodawanie numeru identyfikacji podatkowej lub podawanie numeru 

   nieprawdziwego oraz inne, o których mowa w Ordynacji Podatkowej

 • Kiedy organ zaniecha ukarania sprawcy czynu zabronionego w związku z zaniżeniem podatków następuje według art. 16, 16a Kodeksu karnego skarbowego?
 • Zmiany Kodeksu karnego skarbowego 2017, w tym dot.:

- nie podlega karze podatnik w przypadku, gdy zeznanie podatkowe zawiera błędy

  lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika

- przepadku przedmiotów, niebędących własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna

   osoba uprawniona przewidywała, że mogą one służyć lub być przeznaczone do

   popełnienia przestępstwa skarbowego

- odpowiedzialność płatnika, który nie składa informacji organowi

5. Sprzedaż towarów i usług, w tym odsprzedaż mediów właścicielom lokali a

     obowiązki wspólnoty będącej zwykłym, niezarejestrowanym podatnikiem. Prawo,

     orzecznictwo, praktyka

 • Obowiązek wystawiania faktur o węższym zakresie danych, w tym w formie elektronicznej. Jakie są skutki odmowy wystawienia faktury?
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług. Jakie są skutki nieprowadzenia ewidencji sprzedaży (rejestru VAT)?
 • Co wpływa na wyczerpanie kwoty limitowanej sprzedaży u podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku VAT?
 • Jak należy traktować wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo od podatku VAT i kiedy wspólnota traci prawo do zwolnienia podmiotowego? Prawo, orzecznictwo, praktyka. Jakie są skutki braku rejestracji podatkowej w VAT?
 • Jak wspólnota odsprzedaje zakupione media właścicielom lokali?

6. Sprzedaż towarów i usług, w tym odsprzedaż mediów właścicielom lokali a

     obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT czynnym. Prawo, orzecznictwo,

     praktyka

 • Rejestracja podatnika VAT czynnego, kto ustala metody rozliczeń z organem i kto podpisuje zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?
 • Obowiązki podatnika VAT czynnego, wystawianie faktur w tym w formie elektronicznej, prowadzenie ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu w formie elektronicznej
 • Zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony, przypadki zakazu obniżania i rygory w rozrachunkach publicznoprawnych, nowe metody odliczania podatku naliczonego, w tym o metodzie preproporcji
 • Korekty rozliczeń podatku VAT w przypadku nieściągalnych wierzytelności nabywcy, które zostały uprawdopodobniona
 • Rozrachunki z organem podatkowym, sporządzanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej, zapłata należnego podatku VAT
 • Refakturowanie pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli w aspekcie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT i rozrachunki z właścicielami lokali
 • Nowe obowiązki wspólnoty jako podatnika VAT czynnego od 1 stycznia 2017 r., w tym obowiązki w zakresie przesyłania do MF Jednolitego pliku kontrolnego
 • Jak traktować w warunkach działania wspólnoty nowe zasady odwrotnego obciążenia podatkowego w zakresie dostawy towarów i usług? Opodatkowanie usług budowlanych wg zasady odwrotnego obciążenia podatkowego w 2017 r. Składanie organowi informacji podsumowujących (VAT-27) zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia; rygory.

7. Obowiązki wspólnoty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

     Prawo, orzecznictwo, praktyka

 • Jak prowadzić ewidencję dla celów opodatkowania? Podstawa opodatkowania i opłata należna
 • Deklaracje podatkowe i jej korekty. Zapłata  opłaty, rozrachunki publicznoprawne oraz rozrachunki z właścicielami lokali

8. Obowiązki wspólnoty w podatku dochodowym od osób prawnych. Prawo,

     orzecznictwo, praktyka

 • Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej według art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Przychód podatkowy [kasowo i memoriałowo]; katalog negatywny przychodów; jak korygować przychody po roku po zmianie przepisów
 • Koszt uzyskania przychodów [koszty bezpośrednie i pośrednie]; negatywny katalog kosztów uzyskania przychodów; zasada powiązania kosztów uzyskania przychodów ze źródłami; jak korygować koszty uzyskania przychodów po roku.
 • Dochód podatkowy jako podstawa opodatkowania. Kiedy dochód podatkowy jest wolny od podatku?
 • Strata podatkowa i jej rozliczanie
 • Dochód podatkowy i podstawa opodatkowania z podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 cyt. ustawy, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Zeznanie podatkowe CIT -8 i informacja CIT – 8/0, w formie elektronicznej. Czy należy załączać sprawozdanie finansowe?

9. Rozrachunki publicznoprawne w ewidencji rachunkowej podatnika - wspólnoty

10. Dyskusja: pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla służb finansowo-księgowych firm zarządzających, firm prowadzących usługi księgowe dla wspólnot, także dla zarządów wspólnot, dla zarządców nieruchomości, w tym osób fizycznych, osób prawnych, dla spółdzielni mieszkaniowych, TBS, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, spółek lub zakładów gminnych, ZGN, PGM, ZZN oraz zainteresowanych tą tematyką pracowników urzędów gmin i dla podmiotów mających udział we wspólnotach mieszkaniowych i sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali, w tym PKP, WAM, spółek i uczelni wyższych, a także dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”. Współautor w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
6.6.201810.00-16.00Warszawa19RFW02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.