Szkolenie

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym od 1 stycznia 2019 r. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

UWAGA: Udział w szkoleniu umożliwia zadawanie pytań referentowi i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Program

1. Wprowadzenie

 • normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
 • etapy procesu inwestycyjno – budowlanego
 • alternatywne opracowanie koncepcji zadania

2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:

 • znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek”
 • budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont
 • obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura

3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne

 • uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu
 • zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
 • inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne
 • szacunkowe wyliczenie kosztów zadania inwestycyjnego

4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna  

 • jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
 • co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku
 • co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno – budowlany
 • postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
 • forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
 • prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę (roboty budowlane)

5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzoną inwestycję:

 • odwołanie do organu wyższej instancji
 • skargi do WSA i NSA
 • tryb nadzwyczajny

6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej

 • omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu  i omówienie formy zgłoszenia
 • procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
 • roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych
 • inwestora
 • inspektora nadzoru inwestorskiego
 • projektanta
 • kierownika budowy – robót

7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:

8. Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych

 • uzyskanie dziennika budowy
 • ustanowienie kierownika budowy (robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki
 • reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy
 • obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego
 • prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy

9. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne i warunki tych odstępstw wg zmienionego od 1.01.2017 r. Prawa budowlanego

10. Zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych – czytanie dokumentacji technicznej:

 • podstawy prawne wymiarowania i kosztorysowania
 • przedmiar a obmiar – cele i różnice
 • rodzaje kosztorysów – podstawy i zasady ich praktycznego sporządzania
 • obliczanie wartości kosztorysowej całego zadania inwestycyjnego
 • zbiorcze zestawienie kosztów zadania
 • sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych

11. Odpowiedzialności:

 • kierownika  za teren budowy
 • odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego
 • prawa autorskie do projektu budowlanego

12. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji

13. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:      

 • obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany)
 • obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego (jej zakres i przebieg)
 • istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego  (zasady postępowania w takich przypadkach
 • zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
 • rodzaje umów cywilno-prawnych
 • podstawy opracowywania i zasady ich przygotowania oraz uzgadniania i akceptacji – negocjacje
 • umowa - o prace projektowe (szczegóły jej zawartości i omówienie wzorów)
 • umowa – na roboty budowlane (j.w.)

14. Pozwolenie wodno-prawne:

 • kiedy należy uzyskać i kto może wydać
 • warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki”         
 • definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu

15. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów (materiałów) budowlanych:        

 • wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych      
 • definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane
 • jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan 
 • kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.

16. Umowy cywilno – prawne:

17. Główne unormowania w projekcie ,,Kodeksu Urbanistyczno–Budowlanego”

18. Podsumowanie i dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

• specjalistów ds. inwestycji
• dyrektorów ds. rozwoju i analiz
• inwestorów, deweloperów
• zarządców nieruchomościami
• projektantów oraz firm wykonawczych
• kierowników budów
• pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych
• inspektoratów nadzoru budowlanego

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk, wykładowca Budownictwo

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
26.11.20199.30-15.30Warszawa20PIB04699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.