Szkolenie

Rola i zadania dokumentacji maszyn, urządzeń i środków technicznych w wymaganiach dyrektyw europejskich oraz regulacjach prawa krajowego

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat:

 • struktury systemu wymagań, zapewniającego osiągnięcie prawnie określonego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady dokumentowania przebiegu eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • wymagań dokumentacyjnych wynikających z zapisów dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektyw powiązanych, odnoszących się do producentów i konstruktorów maszyn i urządzeń technicznych (w tym również producentów maszyn i urządzeń wytwarzanych na własne potrzeby),
 • wymagań dokumentacyjnych dyrektyw 89/391/EWG i 2009/104/WE            zapewniających uzyskanie wymaganego, optymalnego poziomu ryzyka         związanego z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych,
 • wytycznych dokumentowania sposobu oraz zakresu doprowadzania maszyn i urządzeń technicznych do wymagań minimalnych, ogólnych i branżowych  zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji oraz potwierdzania prawidłowości przyjętych rozwiązań,
 • odpowiedzialności za realizację wymagań dokumentacyjnych.

Program

Blok 1:

1.            Wymagania dotyczące zakresu i charakterystyki dokumentacji, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn i urządzeń    technicznych.

2.     Obowiązki producentów, pracodawców, osób kierujących pracownikami i          pracowników, związane z realizacją wymagań dotyczących bezpieczeństwa      eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:

 • struktura wymagań dyrektyw Unii Europejskiej (regulacji EOG),
 • struktura wymagań prawa polskiego,

3.     Odpowiedzialność za wprowadzenie do eksploatacji i zapewnienie warunków bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:

 • wpływ zakresu podejmowanych zmian i modyfikacji wprowadzanych przez użytkowników maszyn na aktualność zapisów dokumentacji,
 • dokumentowanie zasadności przyjęcia rozwiązań technicznych i organizacyjnych (dokumentowanie oceny ryzyka).                          

Blok 2:           

4.     Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE:

 • dokumentacja wymagań konstrukcyjnych oraz możliwości przeprowadzenia oceny zgodności,
 • ocena spełnienia wymagań zasadniczych, domniemanie zgodności (dokumentowanie zrealizowania wymagań zasadniczych),                               
 • obowiązki producenta (oznakowanie CE, deklaracja zgodności, deklaracja      maszyny nieukończonej),

5.     Dokumentacja techniczna maszyn (określona zapisami dyrektywy 2006/42/WE)

 • wymagania dotyczące dokumentacji użytkowania maszyn (Instrukcji               Techniczno-Ruchowej),
 • struktura i zawartość instrukcji obsługi maszyn.

Blok 3:           

6.     Dokumentowanie zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych w konstrukcji i użytkowania maszyn i urządzeń technicznych:

 • dokumentowanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia     wyposażenia roboczego do eksploatacji.

7.     Dokumentacja techniczna maszyn i wyposażenia roboczego (określona zapisami dyrektywy 2009/104/WE):

 •  zakres (struktura) wymaganej dokumentacji,
 • zawartość instrukcji bezpieczeństwa (instrukcji bezpiecznej eksploatacji maszyn),
 • wytyczne opracowywania i redagowania informacji dotyczących użytkowania maszyn.

Blok 4:           

8.     Wymagania dokumentacyjne dotyczące nadzoru nad eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych:

 • bieżący nadzór nad urządzeniami technicznymi,
 • przeglądy okresowe i specjalne powodowane warunkami eksploatacji,
 • zasady i zakres nadzoru jednostek zewnętrznych.

9.     Odpowiedzialność prawna za wprowadzenie urządzeń do eksploatacji (nie zrealizowanie wymagań dokumentacyjnych).

Blok 5:

10.  Podsumowanie/dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Adresatami szkolenia są:

- producenci maszyn (wytwórcy maszyn jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i obcy użytek),

- importerzy maszyn i urządzeń technicznych,

- użytkownicy modernizowanych maszyn i urządzeń technicznych,

- użytkownicy wprowadzający modyfikacje w funkcjach pracy maszyny,

- inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych.

 W szczególności szkolenie adresowane jest do:

- konstruktorów i projektantów maszyn i urządzeń technicznych,

- osób odpowiedzialnych za nadawanie oznakowania CE w przedsiębiorstwach,

- kierowników technicznych,

- kadry zarządzającej oraz inspektorów kontroli w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia techniczne,

- inspektorów bhp i specjalistów ds. bezpieczeństwa, zajmujących się organizacją i oceną stanowisk pracy przy maszynach,

- pracowników działów bhp, nadzorujących wyposażenie techniczne stanowiące wyposażenie stanowisk pracy,

- inspektorów kontroli jakości,

- pracowników służb technicznych przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego.

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Wykładowca

dr inż. Adam Górny, wykładowca Budownictwo

Specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, ergonomia i inżynieria jakości, systemy bezpieczeństwa pracy – pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości, specjalista w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.6.201910.00-16.00Warszawa20EMU01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.