Szkolenie

Skuteczne zarządzanie firmą transportową w świetle najnowszych zmian prawnych w 2018 roku

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

 • poznanie zasad zarządzania transportem drogowym oraz właściwej organizacji pracy w przedsiębiorstwie, w oparciu o najnowsze przepisy prawne
 • otrzymanie informacji dotyczących przewozów towarów i ich zastosowania do obowiązujących regulacji prawnych
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań dla efektywnego zarządzania transportem drogowym w przedsiębiorstwie

Metodyka i forma szkolenia: wykład, ćwiczenia w grupie przy użyciu wybranych środków mocujących ładunek.

Program

1. Uczestnicy systemu transportu drogowego - kompetencje, zadania i obowiązki

 • Omówienie relacji prawnych zachodzących pomiędzy osobami zaangażowanymi w przewozu drogowe (np. pracodawca - pracownik, zlecający – spedycja – przewoźnik, załadowca - przewoźnik – odbiorca) w oparciu o Konwencję CMR, Prawo przewozowe, Kodeks Pracy
 • Identyfikacja pola eksploracji - wstęp do zarządzania

2. Zarządzający transportem - figurant, czy autentyczny manager?

 • Omówienie zasad funkcjonowania osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie – jej obowiązków i zadań
 • Prawne i faktyczne obwarowania dotyczące kwestii zarządzania
 • Certyfikat własny, czy „pożyczony”? Ilu zarządzających potrzebnych jest do zarządzania i dlaczego nie jeden?

3. Czy firmę transportową łatwiej otworzyć, czy zamknąć?

 • Omówienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw realizujących przewozy drogowe -omówienie warunków statuujących te podmioty na rynku usług przewozowych
 • Zasady dotyczące utrzymania warunku dobrej reputacji

4. Praktyczne aspekty zarządzania czasem pracy, jako element świadomej polityki

     firmy

 • Przedstawienie wybranych przepisów prawnych dotyczących obszaru czasu pracy kierowców i możliwości ich praktycznego zastosowania w zależności od realnych potrzeb przedsiębiorcy
 •  Zaznaczenie roli świadomego kreowania polityki kadrowej i wprowadzanych do obiegu wzorów dokumentów

5. Zasady odpowiedzialności managerów transportu. Czy karą są tylko pieniądze?

 • Omówienie przepisów dotyczących odpowiedzialności zarówno materialnej, jak też karnej
 • Analiza wybranych przepisów karnych
 • Omówienie zasady należytej staranności i pojęcia rażącego niedbalstwa w kontekście odpowiedzialności karnej, materialnej i ubezpieczeniowej
 •  Przesłanki winy umyślnej i nieumyślnej. Przybliżenie bieżącej linii orzeczniczej

6. Regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące organizacji i dyscypliny pracy, jako

     przesłanki ekskulpujące odpowiedzialność

 • Prawo do stanowienia wewnętrznych regulacji w zakresie BHP i organizacji pracy
 • Omówienie zasad zawierania umów i swobody ich formułowania
 • Case study oparte na doświadczeniach przeprowadzonych kontroli
 • Wskazanie na istotę i  komplementarność dodatkowych zapisów w aktach prawa wewnętrznego

7. Zasady kontroli wewnętrznej i państwowej oraz procedury towarzyszące kontroli

     i postępowaniom

 • Procedury i elementy kontroli wewnętrznej jako elementy zabezpieczające interesy przedsiębiorcy
 • Zasady przeprowadzania kontroli - ustalenia stanu faktycznego i konsekwencje dla uczestników przewozu
 •  Omówienie obowiązujących norm prawa procesowego

8. Podsumowanie – dyskusja.

 OMAWIANE AKTY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z wybranymi aktami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
 • Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)
 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

 

 

Uczestnicy

Poprzez udział w szkoleniu swoje kompetencje zawodowe mogą podnieść: przedsiębiorcy transportowi, osoby zarządzające transportem, spedytorzy oraz przedstawiciele podmiotów wykonujących przewozy drogowe realizujący zadania z zakresu organizowania i nadzoru przewozów.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Mariusz Bukowski, wykładowca Cło

Trener szkoleń branżowych z dużym doświadczeniem praktycznym. Ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach: organizacji pracy przedsiębiorstw transportowych, prawie socjalnym dotyczącym kierowców zawodowych, ruchu drogowego w aspektach bezpieczeństwa i organizacji, przewozu drogowego towarów

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
17.12.201810.00-16.00Warszawa19STD03599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.