Szkolenie

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

O szkoleniu

Biorąc udział w warsztatach każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności postawionych wobec niego oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się kiedy jego oferta może zostać odrzucona oraz jak wypełnić nałożone na niego obowiązki dokumentacyjne, w tym związane ze składaniem oświadczenia własnego albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zmian, ze wskazaniem właściwego wzorca działania.

 

Program

 1.  Zasady dostępu do SIWZ i jej zmiany oraz zadawanie pytań do SIWZ

 • Miejsce i termin udostępnienia SIWZ w trybach przetargowych
 • Na co zwrócić uwagę w SIWZ przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o zamówienie?
 • Kiedy i w jakiej formie można prosić o wyjaśnienia treści SIWZ?

2.   Uprawnienia wykonawców oraz ograniczenia przy składaniu ofert

 • Ile czasu powinien mieć zapewnione wykonawca na złożenie ofert m.in. w przypadku wyznaczenia wizji lokalnej?
 • Reguły liczenia terminów na wykonanie czynności, w tym zadawanie pytań do SIWZ z gwarancją udzielenia odpowiedzi
 • Czy wykonawca może domagać się dopuszczenia składania oferty na części zamówienia (pakiety, zadania)?

3.   Czy i jakie warunki udziału w postępowaniu musi spełnić wykonawca

 • Kiedy wykonawca zakwestionować warunki udziału jako nieproporcjonalne i niezwiązane z przedmiotem zamówienia?
 • Jak interpretować określenie warunków - studium przypadku, czy „przecinek ma znaczenie”?
 • Czego może wymagać zamawiający od konsorcjum wykonawców?
 • Jak wykonawca może sprostać zaostrzonym regułom w przypadku potrzeby polegania na potencjale podmiotów trzecich?
 • Kiedy i na jakich warunkach wykonawca może korzystać z podwykonawców?

4.   Przesłanki wykluczenia wykonawców

 • Kiedy wykonawca może zostać wykluczony z postępowania? (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne)
 • Ograniczenia czasowe w wykluczeniu
 • Jak skutecznie wykonawca może dokonać tzw. samooczyszczenia (self-cleaning) - przykłady z praktyki i orzecznictwa
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - problemy praktyki?

5.   Obowiązki dokumentacyjne wykonawcy

 • Oświadczenie „własne” wykonawcy do progów unijnych – czy zawsze należy je złożyć, jaka powinna być jego treść i czym jest uwarunkowana?
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyczne wskazówki jak krok po kroku prawidłowo wypełnić JEDZ, na co zwrócić uwagę, jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ?
 • Rodzaje oświadczeń i dokumentów oraz forma ich składania i uzupełniania - termin składania, aktualność, „problem antydatowania” przy uzupełnianiu, podpisu
 • Kiedy wykonawca składa dokumenty a kiedy może od tego odstąpić?

6.   Rażąco niska cena/koszt

 • Jak wykonawca powinien wykazać realność ceny/kosztu aby nie narazić się na odrzucenie oferty – praktyczne wskazówki co do treści, formy i terminu wyjaśnień wykonawcy
 • Wyjaśnienia istotnych części składowych ceny - obowiązek?

7.    Składanie ofert i ich ocena

 • W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 • Kiedy oferta podlega odrzuceniu? - wybrane przykłady
 • Kiedy i jak wykonawca powinien zostać zawiadomiony o czynnościach zamawiającego?

8.   Jak wykonawca może podważyć decyzje zamawiającego

 • Odwołanie – zakres zaskarżania przez wykonawcę, termin i forma
 • Kiedy wykonawca ma interes we wniesieniu odwołania i jak formułować zarzuty?
 • Strategia działania, gdy zamawiający uwzględni w części odwołanie - reguły ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego

9.   Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty we wszystkich branżach.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
26.1.201810.00-16.00Warszawa19WZP01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.