Szkolenie

Rewolucyjne zmiany w zbiorowym Prawie Pracy. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych 2018

O szkoleniu

7 czerwca 2018 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. nowych możliwości tworzenia związków zawodowych przez zleceniobiorców i jednoosobowe działalności gospodarcze, nowych zasad osiągania reprezentatywności przez związki zawodowe, kontroli sądowej liczebności związkowców, rozszerzenia możliwości prowadzenia sporu zbiorowego i akcji protestacyjno – strajkowych.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy związku zawodowego z pracodawcą. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób zarządzających działami HR, podmiotami gospodarczymi, organizacjami związkowymi.

Program

1. Planowane rewolucyjne zmiany w prawie

 • Nowe zasady dotyczące związkowców – nie pracowników
 • Reprezentatywny związek zawodowy – nowe definicje
 • Nowe zasady dotyczące sporów zbiorowych
 • Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych na czynności związkowe
 • Nowe sankcje dla pracodawcy i związków zawodowych
 • Zmiany zasad dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji
 • Nowa rola Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach związkowych
 • Nowe zasady dotyczące kontroli liczebności związkowców w zakładzie
 • Kontrole sądowe związku zawodowego
 • Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego „w organizacji”?
 • Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy?
 • Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie?
 • Jakie są zasady ustalania liczby chronionych związkowców?
 • W jaki sposób związek zawodowy powinien wskazać chronionych działaczy?
 • Jak sporządzić zapytanie o zgodę na zwolnienie chronionego działacza?
 • Jakie sytuacje uzasadniają uchylenie ochrony szczególnej związkowca?
 • Jak powinno wyglądać udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej?
 • Precedensy Sądu Najwyższego – jak zwolnić z pracy szczególnie chronionego związkowca?
 • Jakie są zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień pracowników?
 • Jak sporządzać pisma zawiadamiające związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika?
 • Jak sformułować zapytanie o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy?
 • Przy których umowach konsultacja nie jest wymagana?
 • Na czym polega reprezentacja związkowa w sprawach indywidualnych pracowników nie objętych ochroną szczególną?
 • W jakich okolicznościach i w jaki sposób pracodawca powinien informować związek zawodowy o karze porządkowej nałożonej na pracownika?
 • Jak tworzyć porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych w trudnej sytuacji zakładu pracy?
 • Jakie są uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?
 • Jaka jest rola związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania?
 • Na czym powinna polegać współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy?
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej:
 • Jakie są zasady ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych?
 • Jakie są zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich?
 • Jak powinna być sformułowana zgoda pracownika na potrącanie składki związkowej?
 • Kiedy rozpoczyna się spór zbiorowy?
 • Jakie żądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego?
 • Kiedy spór zbiorowy jest prawnie niedopuszczalny?
 • Jak sporządzić porozumienie kończące spór zbiorowy?
 • Kiedy i w jaki sposób sporządzić protokół rozbieżności?
 • Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
 • Strajk i strajk ostrzegawczy – pułapki prawne dla ich organizatorów
 • Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych?
 • Jakie pisma powinny być sporządzenia dla związków w razie zwolnień grupowych?

2. Powstanie związku zawodowego

3. Uprawnienia działaczy związkowych w zakresie ochrony szczególnej przed

     zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy w zakładowej i międzyzakładowej

     organizacji związkowej

4. Działania związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych

5. Zasady reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych

6. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli

     przestrzegania prawa pracy i zasad BHP

7. Spory zbiorowe: Zasady prowadzenia sporu zbiorowego

8. Zwolnienia grupowe

9. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów personalnych, członków zarządów, dyrektorów generalnych, kadry zarządzającej, pracowników kadr, związkowców w przedsiębiorstwie.

Opinie uczestników

 • Oceniam pozytywnie, ponieważ wiele się dowiedziałem o negocjacjach

 • Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie

 • Bardzo dobre rozeznanie problematyki. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą

 • Bardzo dużo informacji i wspaniały kontakt z wykładowcą

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

dr Maciej Chakowski, wykładowca Przemysł

Jest wykładowcą prawa pracy i adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującej się w prawnych aspektach zatrudnienia. Był  członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
18.9.201810.00-16.00Warszawa19WPZ02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.