Szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych do zmian wprowadzonych w roku 2018 i planowanych na rok 2019.

Szczególna waga zostanie zwrócona na omówienie planowanych zmian które będą najprawdopodobniej wchodziły w życie pod koniec roku 2018 i na początku roku 2019 – NOWE PRZEPISY. W szczególności będzie to projekt ustawy o rynku pracy, który zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O ile w zakresie zatrudniania cudzoziemców głównym celem jest uporządkowanie obecnie obowiązujących regulacji, to wprowadzone są kolejne zmiany o charakterze ewolucyjnym. Chodzi przede wszystkim o wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w procedurze oświadczenia do 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych i obowiązek składania wniosków o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców (oświadczeń i zezwoleń na pracę).

Omówione będą także zasady związane z tzw. transferami wewnątrzkorporacyjnymi, wprowadzone w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z lutego 2018 r., które będą pozwalały na mocno uproszczone transferowanie pracowników w obrębie jednej grupy przedsiębiorstw między państwami. Będzie to dotyczyło zarówno transferów pracowników spoza krajów UE do krajów UE, jak i pracowników - obywateli państw trzecich pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

Nie można jednak zapomnieć, że zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce przewidują bardzo konkretne procedury dotyczące rekrutacji cudzoziemców, legalizacji ich pobytu w Polsce oraz zasad wykonywania przez nich pracy. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym znacznie podwyższonymi w minionym roku karami pieniężnymi i zakazami zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu będzie położony nacisk na identyfikowanie problematycznych dla pracodawców przepisów, które bywają naruszane nawet mimo dobrej woli pracodawców.

Program

1. NOWE PRZEPISY od 1 stycznia 2019 – Projekt ustawy o rynku pracy – zastąpi

     obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • NOWOŚĆ Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)
 • NOWOŚĆ Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyły członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski
 • NOWOŚĆ Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
 • NOWOŚĆ Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy
 • NOWOŚĆ Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Nowy układ przepisów

2. NOWOŚĆ Nowe kategorie osób zwolnionych z testu rynku pracy – projekt

     rozporządzenia MRPiPS

3. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy -

     oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 • Nowe opłaty
 • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4. Nowelizacja lutowa (luty 2018) ustawy o cudzoziemcach – przeniesienie

     wewnątrz przedsiębiorstwa:

 • Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa - nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę - możliwość przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa spoza UE do Polski w ramach grupy przedsiębiorstw!
 • Mobilność wewnątrzkorporacyjna - możliwość przenoszenia pracowników pomiędzy różnymi państwami UE, nowe zezwolenie na pobyt i pracę w celu korzystania z mobilności

5. Praca sezonowa

 • Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
 • Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
 • Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
 • Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?

6. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Zezwolenia na pobyt czasowy - karty pobytu
 • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" - procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
 • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

7. Legalizacja pobytu obywateli państw UE

8. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w

     ramach ruchu bezwizowego

 • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
 • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

9. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce

10. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

11. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez

       cudzoziemca? - korzyści i zagrożenia

12. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu

      wykonywania pracy

13. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski

       nielegalnie

 • ZMIANY Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
 • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
 • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

14. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych

       województwach - zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

15. Omówienie formularzy urzędowych

16. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

17. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
13.12.201810.00-16.00Warszawa19ZCP04599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.