Szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także założenia zapowiadanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski.                                            

Szkolenie ma przedstawić sposoby dostosowania praktyk firm zatrudniających obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii i Nepalu do aktualnie obowiązującego prawa.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie zmian, które weszły w 2019r. Do których m.in. zaliczyć możemy nowe zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy w zawodach szczególnie pożądanych dla polskiej gospodarki. Także zmienione zasady zatrudniania studentów będących cudzoziemcami.

W trakcie szkolenia zostanie omówiony również wątek optymalizacji zatrudniania cudzoziemców w zakresie składek ZUS. Zostanie przedstawiona korzystna praktyka sądowa oraz możliwości oszczędzania.

Program

1. NOWOŚĆ Nostryfikacja zagranicznych dyplomów lekarskich, pielęgniarskich, inżynierskich itp. Czy jest zawsze wymagana?

 • Czy świadectwo szkolne uznawane jest na takich samych zasadach jak dyplom akademicki?
 • Jak wyglądają procedury?

2. Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w prawie i zagrożenia dla branży APT i outsourcingu?

 • Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zmiany w działaniu agencji pośrednictwa pracy?
 • Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce — centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych
 • Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały?
 • Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.

3. Czy jest możliwość odzyskania składek ZUS cudzoziemców – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?

 • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
 • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
 • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?

4. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Ile godzin w tygodniu/miesiącu może pracować cudzoziemiec zatrudniony na podstawie oświadczenia? – interpretacje PIP i MRPiPS
 • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
 • „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
 • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

6. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego

 • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
 • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

7. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce

8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)

9. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy

10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
 • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
 • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

11. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy

12. Omówienie formularzy urzędowych

13. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

14. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.2.202010.00-16.00Warszawa21ZCP01599,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.