Szkolenie

Zmiany w ustawie dotyczące F-gazów oraz Centralnego Rejestru Operatów (CRO) - najnowsze regulacje TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

UWAGA: Dnia 23 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 1951). 23 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa umożliwia wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji  nr 1191/2014 i 2015/2068. Nowo wprowadzone zmiany rozszerzają obowiązek certyfikacyjny dla operatorów systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Duża zmiana dotyczy także kryterium podlegania przez urządzenie okresowym kontrolom szczelności, a także wymogowi rejestracji w CRO oraz poszerzeniem zakresu urządzeń podlegających regulacjom może skutkować wzrostem na poziomie przedsiębiorstwa liczby urządzeń, które należy zgłosić w CRO i prowadzić okresowe kontrole ich szczelności.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie obowiązków m.in. nakładanych na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy) oraz na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu (np. serwisujące bądź kontrolujące taki sprzęt).

Zmiany dot. sposobu prowadzenia dokumentacji czy etykietowania produktów zawierających gazy fluorowane.

Nowe prawo dotyczy również zakresu zakładania i prowadzenia kart urządzeń przez odpowiednio certyfikowany personel. Zmiana ustawy rozszerza m.in. obowiązek certyfikacyjny dla operatorów takich systemów. Nowe obowiązki dla firm, które będą chciały sprzedawać w Polsce sprowadzane z zagranicy produkty i urządzenia zawierające F-gazy.

Nowelizacja przewiduje też kary za nie przestrzeganie prawa dot. F-gazów w wysokości od 300 zł do 6 tys. zł.

Szkolenie prowadzone jest w formule wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać specjalistyczną wiedzę, dokonać analizy praktycznych przykładów.

Program

1.   Zagadnienia ogólne i wprowadzające

 • Zakres przedmiotowy szkolenia
 • Dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
 • Omówienie aktów prawnych dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) lub substancji kontrolowanych m.in.:

- ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 1951) oraz akty wykonawcze do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, str. 195-230)

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, str. 1-30)

2.   Podmioty zobowiązane do wykonania przepisów unijnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) lub substancji kontrolowanych, sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów. Określenie systemu gromadzenia i przekazywania przez określone podmioty danych niezbędnych do prowadzenia polityki umożliwiającej stosowanie tych przepisów na poziomie krajowym

 • Definicje operatora urządzeń wg prawa krajowego i unijnego
 • Nadzór nad urządzeniami zawierającymi F-gazy i substancje kontrolowane
 • Kontrola nad technicznym działaniem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej -  kontrola w zakresie wycieków czynników z urządzeń chłodnicznych i klimatyzacyjnych (nowe zasady)
 • Zlecenie osobie trzeciej sprawowania kontroli nad technicznym działaniem urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, w których znajdują się fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane:

- odpowiedzialność za sprawowanie kontroli

- określenie odpowiedzialności osoby trzeciej „serwisanta” oraz ustalenie zakresu przekazanych obowiązków

- certyfikacja personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń i systemów zobowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu

- kategorie certyfikatu upoważniające do wykonywania określonych prac

- kwalifikacje wobec osoby dokonującej wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie danych dotyczących czynności takich jak konserwacja, serwisowanie, kontrola szczelności

 • Certyfikacja f-gazowa w Polsce: zasady uzyskania i ważność certyfikatów (c. personalne i c. firmowe; Jednostka Certyfikująca, Jednostki Oceniające, Jednostki Szkolące)

3.   Zakres obowiązków operatorów – użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ppoż i rozdzielnic elektrycznych:

 • Definicje operatora urządzeń wg prawa krajowego i unijnego
 • Określanie zakresu obowiązków operatora -  identyfikacja urządzeń i systemów:

- według zapisów rozporządzenia nr 517/2014: stacjonarne urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne, stacjonarne pompy ciepła, urządzenia ochrony przeciwpożarowej w tym gaśnice, agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni, rozdzielnice elektryczne, organiczne obiegi Rankine’a

- według zapisów rozporządzenia nr 1005/2009: wszystkie urządzenia oprócz pojemników stosowanych do transportu lub przechowywania substancji kontrolowanych, w tym urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne lub pompy ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej

- według przepisów ustawy: stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła, rozdzielnice wysokiego napięcia lub urządzenia zawierające rozpuszczalniki, z wyłączeniem systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych (urządzenia), systemy ochrony przeciwpożarowej (systemy)

 • Omówienie zapisów ww. aktów prawnych decydujących o zakresie obowiązków operatora fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i substancji kontrolowanych pod względem rodzaju i ilości znajdującej się w urządzeniu
 • Przedstawienie kryteriów klasyfikacji urządzeń:

- zgodnie z rozporządzeniem 517/2014: kryterium ustalenia obowiązków operatora urządzeń, które zawiera F-gazy jest wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, obliczanego na podstawie współczynnika ocieplenia globalnego GWP wskazanego dla poszczególnych substancji w załączniku IV (za wyjątkiem rozdzielnic elektrycznych)

- zgodnie z ustawą: kryterium ustalenia obowiązków operatora urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających F-gazy określono w kg substancji zawartej w urządzeniu lub systemie

 • Określenie wymagań wobec urządzeń - ocena ilość F-gazów w urządzeniu w odniesieniu do obu ww. kryteriów

4.   Omówienie obowiązkowej dokumentacji, wymaganej od operatora stanowiącej element Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Rejestr Centralny) i inne dokumentacje

 • Karty Urządzeń i Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Karty)
 • Rejestracja, obowiązkowe wpisy oraz najczęstsze błędy w CRO
 • Sprawozdania dot. F-gazów do tzw. „Wyspecjalizowanej Jednostki”
 • Zasady wypełniania i zakres obowiązków prowadzenia dokumentacji
 • Dokumentacja urządzeń i ich oznakowanie; zakazy wprowadzania na rynek UE niektórych urządzeń na F-gazy; certyfikacja – wymogi unijne, rodzaje certyfikatów

5.   Inne obowiązki „środowiskowe” użytkowników i właścicieli urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

 • Gospodarka odpadami urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • Ewidencja i obowiązki sprawozdawcze – raportowanie emisji z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, opłaty za emisję czynników chłodniczych z urządzeń i instalacji itp.
 • Odpowiedzialność i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o F-gazach

6.   Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania

 • Rozwiązywanie casusów i analiza przypadków
 • Możliwość konsultacji oraz opieki merytorycznej trenera nad uczestnikami po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców:

 • Pracowników ochrony środowiska oraz osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • Operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy)
 • Osób fizycznych wykonujących czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu (np. serwisujące bądź kontrolujące taki sprzęt zawierający fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy)
 • Przedsiębiorstw, na których ciążą obowiązki wynikające z przepisów o F-gazach m.in. chłodnie, przechowalnie, zakłady przetwórstwa spożywczego, chłodnictwo transportowe, serwerownie,  lodowiska, obiekty sportowe, SPA, centra konferencyjne, obiekty hotelowe i biurowe, wszelkie zakłady przemysłowe, w tym huty, rafinerie, kopalnie, zakłady energetyczne, firmy chemiczne, elektroniczne, producenci szkła i butelek, plastiku i innych tworzyw sztucznych, itp., obiekty handlowe w tym supermarkety i galerie handlowe, ale także mniejsze sklepy
 • Pracowników firm lub biur projektowych
 • Pracowników działu ochrony środowiska
 • Inwestorów / podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
5.12.201810.00-16.00Warszawa19ZFG02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.