Szkolenie

Gospodarka wodno-ściekowa – nowe regulacje prawne od 1 stycznia 2018

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa regulacja ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566). Od tej daty nastąpi szereg zmian w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej dostosowujący system zarządzania zasobami wodnymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień gospodarki wodno-ściekowej w świetle przepisów nowej ustawy Prawo wodne. 

Omówione zostaną także kluczowe zmiany w zakresie: nowych zasad udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązków użytkowników wód oraz nowych zasad ponoszenia opłat za korzystanie z wód, nowych form zgód wodnoprawnych (vide: ocena wodnoprawna), uwarunkowań budownictwa wodno-melioracyjnego, instrumentów finansowych - nowych zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także zmiany we właściwościach organów.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać specjalistyczną wiedzę, dokonać analizy praktycznych przykładów. Szkolenie będzie prowadzone w formule wykładowo-warsztatowej.

 

Program

1.   Zagadnienia ogólne i wprowadzające

 • Zakres przedmiotowy szkolenia
 • Dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia

2.   Omówienie zasad zarządzania zasobami wodnymi gospodarki wodno-ściekowej

       zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 • Transpozycja i implementacja Ramowej Dyrektywy Wodnej
  w kontekście dofinansowań w perspektywie finansowej UE 2014–2020
 • Charakterystyka, aparat pojęciowy, terminologia, definicje - objaśnienie pojęć w zarządzaniu zasobami wodnymi m.in. wody opadowe – skutki wyłączenia z definicji ścieków
 • Rodzaje wód oraz gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa - realizacja uprawnień właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa

3.   Kompetencje organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (struktura i główne zadania)

 • Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 • Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura jednostki: Prezes PGW Wody Polskie, KZGW, dyrektor RZGW Wody Polskie, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich

4.   Korzystanie z wód, kontrola gospodarowania wodami oraz rodzaje

      odpowiedzialności – gospodarka wodno-ściekowa

 • Omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne
 • Zgody wodnoprawne – omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych i wymagań ich uzyskiwania
 • Inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego
 • Odpowiedzialność za szkody i przepisy karne

5.   Regulacje w zakresie budownictwa wodnego i stref ochronnych, melioracji, 

       aglomeracji – gospodarka wodno-ściekowa

 • Budownictwo wodne:- obowiązki właściciela urządzeń wodnych; - urządzenia melioracji wodnej – omówienie katalogu urządzeń melioracji wodnych - rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w planowaniu, wykorzystywaniu i utrzymywaniu melioracji wodnych
 • Zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych m.in. uchwała Rady Gminy – w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej
 • Zasady ustanawiania aglomeracji: - oczyszczanie ścieków bytowych i komunalnych z aglomeracji
 • Strefy ochronne ujęć wód: -ustanawianie stref ochronnych ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia - wniosek i dokumentacja w sprawie ustanawiania stref ochronnych, analiza ryzyka - zakazy nakazy i ograniczenia, jakie mogą obowiązywać na terenach stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej
 • Spółki wodne – zasady tworzenia, działanie tych spółek oraz nadzoru nad spółkami wodnymi

6.   Instrumentyekonomiczne w gospodarowaniu wodami m.in. opłaty za usługi

       wodne, kary pieniężne:

 • Zakres usług wodnych objętych opłatami - szacowanie wysokości przyszłych wydatków na opłaty za usługi wodne
 • Rodzaje opłat: - opłata stała i zmienna sposoby obliczania w tym - opłata stała za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, - opłata stała za wprowadzanie ścieków, - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej, - opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, - opłata za usługi wodne za pobór wód na cele chowu lub hodowli ryb
 • Opłaty podwyższone oraz kary związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami

7.   Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania

 • Rozwiązywanie casusów i analiza przypadków
 • Możliwości konsultacji oraz opieki merytorycznej trenera nad uczestnikami po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej.

 

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców:

 • pracowników organów administracji publicznej (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych) wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodno-prawnych
 • pracowników firm lub biur projektowych wykonujących dokumentację wnioskową będące podstawą do ubiegania się o zgody wodnoprawne
 • pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno–prawnego w zakresie uzyskania decyzji na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
 • pracowników działu ochrony środowiska
 • instytucji oceniających dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie, inwestorów/podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
W danym momencie, brakuje dostępnych terminów warsztatów, przepraszamy.

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej. (LINK)
Polityka Prywatności. (LINK)

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.