Szkolenie

Prawo wodne 2019 – najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie

O szkoleniu

UWAGA: Do 30 stycznia 2019 roku firmy korzystające z wód i odprowadzające ścieki mają obowiązek złożyć oświadczenia do Wód Polskich.

Zasady, na jakich należy je wypełnić, wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne nadal budzą wiele wątpliwości podmiotów obowiązanych do ich składania w zakresie:

  • opłat zmiennych za pobór wód, związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji,
  • opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • opłat za odwodnienie gruntów w granicach administracyjnych miast.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi praktycznymi aspektami gospodarowania wodą w środowisku w świetle nowych przepisów ustawy Prawo wodne. Wiadomości teoretyczne będą uzupełnione doświadczeniami praktycznymi nabytymi przez Prowadzącego podczas wieloletniej praktyki zawodowej.

Prowadzący kładzie nacisk na aspekty praktyczne przyszłej pracy urzędników i przedsiębiorców, którzy będą mieć do czynienia z nowym Prawem wodnym.

Program

1. Wprowadzenie do Prawa wodnego:

• Dlaczego potrzebne są zmiany ustawy Prawo wodne? – wymagania Unii Europejskiej

2. Gospodarowanie wodami

• Hydrografia: zlewnia, dorzecze, region wodny

• Budowle i urządzenia wodne, hydrotechnika, melioracje

• Zarząd nad wodami w układzie zlewniowym – nowe podejście

• Nowy gospodarz – Wody Polskie

3. Korzystanie z wód i ich ochrona

• Powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód – przykłady kwalifikacji

   działalności podmiotów

• Cele i normy środowiskowe, zasady ochrony wód

• Polityka wodna państwa a nowe Prawo wodne

4. Najważniejsze praktyczne aspekty zmian ustawy Prawo wodne

• Zarządzanie wodami i władza wodna – kompetencje organów, nowe struktury

   administracyjne

• Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami

• Retencja wód i ochrona przed zanieczyszczeniem azotanowym ze źródeł rolniczych

• Zgoda wodno-prawna - rodzaje działalności wymagające uzyskania pozwolenia

   wodno-prawnego, zgłoszenie, pozwolenie, ocena wodnoprawna, organy właściwe w

   świetle nowelizacji ustawy

• Usługi wodne – definicje, przykłady

• Zwrot kosztów usług wodnych – kontrowersje wokół taryfikacji opłat za wodę

Przykładowe obliczenia opłat za usługi wodne – ćwiczenia praktyczne

5. Panel dyskusyjny. Uwaga: Podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na

    zadawane pytania.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do podmiotów mających kontakt z gospodarką wodno-ściekową, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych, przedstawicieli biur projektowych, wykonawców robót budowlanych, inwestorów, deweloperów. Ponadto tematyka szkolenia jest istotna dla przedstawicieli sektora publicznego, w tym
samorządów terytorialnych, spółek gminnych, spółek wodnych oraz pracowników administracji.

Opinie uczestników

  • Przekazana wiedza szeroka, rzeczowa. Omawiająca całość zagadnień prawa wodnego

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

dr inż. Michał Łopata, wykładowca Budownictwo

Pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu hydrologii i ochrony wód, kierownik lub wykonawca projektów aplikacyjnych i naukowych, autor licznych ekspertyz, operatów wodnoprawnych i opinii dotyczących hydrotechnicznych i hydrologicznych aspektów gospodarowania wodą w

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
19.3.201910.00-16.00Warszawa20PWP01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.