Szkolenie

Rozgraniczenie nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie się z całą procedurą przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego z wykorzystaniem przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na trudne pytania:
• Kiedy nie można przeprowadzić rozgraniczenia?
• Czy wniosek o rozgraniczenie wszczyna postępowanie?
• Jak ustalić strony postępowania, jeśli właściciel nie jest ustalony lub zmarł?
• W jaki sposób należy umocować geodetę do czynności ustalenia granic?
• Czy strona może wskazać geodetę?
• Jakimi narzędziami dysponuje organ wobec upoważnionego geodety, gdy ten    

   pozostaje w przewlekłości w dostarczeniu dokumentacji rozgraniczeniowej?
• Jakie jest działanie geodety, gdy na grunt stawi się jeden ze spadkobierców zamiast

   strony?
• Czy można ustalić granice na podstawie zgodnego oświadczenia stron, jeśli istnieją

   miarodajne dowody wskazujące na inny przebieg, lecz strony się na nią nie zgadzają?

Program

1. Akty prawne:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości .

2. Cel i zakres rozgraniczenia nieruchomości w świetle art. 29 u.p.g.i.k.

 • Kiedy jest dopuszczalne przeprowadzenie postępowania rozgraniczenia nieruchomości?
 • Pojęcie sporu granicznego. Decyzje administracyjne/orzeczenia sądów wykluczające dopuszczalność rozgraniczenia Nieruchomości
 • Wznowienie znaków granicznych. Czy wyklucza rozgraniczenie? Relacja art. 29 u.p.g.i.k. do art. 39 u.p.g.i.k.

3. Strony postępowania rozgraniczeniowego

 • Ustalanie kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego w świetle art. 28 k.p.a.
 • Następstwo prawne stron. Kurator spadku
 • Pełnomocnik dla stron nieznanych z miejsca pobytu.
 • Możliwości zatrzymania biegu postępowania dla „poszukiwania” stron postępowania

4.  Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

 • Właściwość miejscowa i rzeczowa organu administracji publicznej
 • Wyłączenia: pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, organu administracji publicznej od załatwienia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości. Rozgraniczenia nieruchomości prywatnej z nieruchomością gminną
 • m.in. nieruchomości gruntowe pokryte wodami, własność górnicza Szczególne przypadki rozgraniczenia:
 • Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

Rozgraniczenie na wniosek strony

- Obligatoryjne elementy podania o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego

-   Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu na żądanie strony - na podstawie nowego przepisuart. 76a §2b k.p.a.!!!

-  Braki formalne podania o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wniosku i konsekwencje nieuzupełnienia ich przez inwestora. Art. 64 §2 k.p.a. w nowym brzmieniu – zakres zastosowania, możliwość przedłużenia terminu na uzupełnienie braków wniosku.

- Wycofanie wniosku o rozgraniczenie – umorzenie postępowania?

Rozgraniczenie nieruchomości z urzędu (scalenie gruntów, potrzeby gospodarki narodowej/interes społeczny uzasadniające rozgraniczenie).

Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. Obligatoryjne elementy treści. Czy konieczna jest zmiana postanowienia w razie zmiany stron postępowania rozgraniczeniowego?

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.

 • Przebieg postępowania rozgraniczeniowego

Etapy postępowania rozgraniczeniowego

Geodeta upoważniony. Rola i pozycja prawna geodety upoważnionego w postępowaniu rozgraniczeniowym

-  Tryb wyłonienia geodety upoważnionego. Wybór geodety – zadanie organu adm. publ. czy stron postępowania? Konsekwencje powierzenia zawarcia umowy z geodetą upoważnionym stronom postępowania

-  Zakres i forma upoważnienia geodety

- Komunikacja organu adm. publ. z geodetą. Jakie są możliwości wpływu organu na pracę geodety

-  Odpowiedzialność zawodowa geodety

Sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości

- Rozprawa graniczna. Wymogi prawne w zakresie prawidłowości wyznaczenia i przeprowadzenia rozprawy granicznej. Konsekwencje uchybienia tym wymogom oraz możliwości ich sanowania.

- Ustalenie przebiegu granic przez geodetę

a. Dokumenty stanowiące podstawę ustalania przebiegu granic i ich wartość dowodowa

b. Oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy – ważność, skuteczność, odwoływalność oświadczeń

c. Ugoda graniczna. Charakter prawny ugody granicznej. Kiedy może być zawarta? Ważność ugody granicznej –  dopuszczalny zakres oceny prawidłowości ugody granicznej  dokonywanej przez organ administracji publicznej.  Sposoby podważenia ugody granicznej

d. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości (protokół graniczny) i dokumentacja techniczna

 • Termin załatwienia sprawy o rozgraniczenie nieruchomości.

Zawiadomienie o przesunięciu terminu załatwienia sprawy (art. 36 k.p.a. w nowym brzmieniu).

Instytucja ponaglenia!!! (art. 37 w nowym brzmieniu).

Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.

Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.

Zakres zastosowania nowych przepisów – art. 7a i art. 81 a k.p.a. – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony!!!

 • Mediacja w postępowaniu rozgraniczeniowym
 • Zakończenie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości (art.33 u.p.g.i.k.)

-  Obowiązki organu poprzedzające wydanie decyzji. Ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności  dokumentów z przepisami - zakres oceny, skutki oceny negatywnej.

- Włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Przesłanki wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

- Treść decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości. Nowe pouczenie w świetle znowelizowanego art. 107 k.p.a.

- Zaskarżenie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

a. Wyłączenie odwołania jako odstępstwo od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego

b. Żądanie przekazania sprawy do sądu powszechnego. Skutki procesowe złożenia żądania dla bytu prawnego decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości – utrata mocy czy uzyskanie waloru ostateczności (w razie zwrotu wniosku przez sąd)? Omówienie Uchwały Sądu Najwyższego III CZP 48/14. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi

- Przesłanki wydania i treść decyzji

- Zaskarżenie decyzji. Zrzeczenie się odwołania – nowa instytucja z art. 127 a. k.p.a.!!!

 • Koszty postępowania rozgraniczeniowego. Tryb i forma rozliczenia kosztów w świetle art. 262 k.p.a. i art.152 kodeksu cywilnego

5. Omówienie bieżących problemów orzeczniczych

6. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek publicznych, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, geodetów.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie posiada otwarty przewód doktorski z zakresu administracyjno- i cywilnoprawnych zagadnień dotyczących rozgraniczania nieruchomości. Po ukończeniu studiów pełniła funkcję asystenta w Sądzie Najwyższym.

Od wielu lat zawodowo związana jest z Samorządowym

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
30.5.201910.00-16.00Warszawa20RNP01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.