Szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także założenia zapowiadanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski.                                            

Szkolenie ma przedstawić sposoby dostosowania praktyk firm zatrudniających obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Indii i Nepalu do aktualnie obowiązującego prawa.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie zmian, które weszły w 2019r. Do których m.in. zaliczyć możemy nowe zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy w zawodach szczególnie pożądanych dla polskiej gospodarki. Także zmienione zasady zatrudniania studentów będących cudzoziemcami.

W trakcie szkolenia zostanie omówiony również wątek optymalizacji zatrudniania cudzoziemców w zakresie składek ZUS. Zostanie przedstawiona korzystna praktyka sądowa oraz możliwości oszczędzania.

Program

1. Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w prawie i               zagrożenia dla branży APT i outsourcingu?                  

 • Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zagrożenie dla branży APT i       pośrednictwa pracy w Polsce
 • Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce — centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych
 • Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały
 • Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców

2. Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na ZUS - na czym          polega model tzw. "Cudzoziemiec bez ZUS"?       

 • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?  
 • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
 • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?

3. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy          - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
 • „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
 • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

5. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce            w ramach ruchu bezwizowego    

 • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
 • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

6. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce

7. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
8. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez                        cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia
9. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu                             wykonywania  pracy
10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski                       nielegalnie 

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
 • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
 • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

11. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych                          województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
12. Omówienie formularzy urzędowych
13. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?
14. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.


Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Jest specjalistą z zakresu prawnych i podatkowych aspektów zatrudniania w Polsce i na Ukrainie. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada zaawansowaną znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego i

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
19.11.201910.00-16.00Warszawa20ZCP03599,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.