Szkolenie

Nowa Polityka Migracyjna Polski – zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020

O szkoleniu

UWAGA: MSWiA w projekcie Polityki Migracyjnej Polski rozważa powołanie scentralizowanej instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie informacji o potrzebach pracodawców i rekrutującej cudzoziemców. Mogą być wprowadzone kwoty migracyjne dla krajów odpowiednio do poziomu ryzyka migracyjnego. Planuje się podwyższenie i zaostrzenie kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Rozważa się wprowadzenie obowiązkowych i odpłatnych programów integracyjnych i asymilacyjnych dla cudzoziemców chcących pozostać dłużej w Polsce.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych.

Nie można jednak zapomnieć, że zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce przewidują bardzo konkretne procedury dotyczące rekrutacji cudzoziemców, legalizacji ich pobytu w Polsce oraz zasad wykonywania przez nich pracy. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym znacznie podwyższonymi w minionym roku karami pieniężnymi i zakazami zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu będzie położony nacisk na identyfikowanie problematycznych dla pracodawców przepisów, które bywają naruszane nawet mimo dobrej woli pracodawców.

Program

1. NOWOŚĆ Nowa Polityka Migracyjna Polski – jakie może przynieść zmiany w              prawie i zagrożenia dla pracodawców współpracujących z  branżą APT i                      outsourcingu?           

 • Rządowa Agencja Rekrutacji Cudzoziemców – zagrożenie dla branży APT i       pośrednictwa pracy w Polsce?
 • Stworzenie centralnego organu migracyjnego w Polsce — centralizacja terytorialna i merytoryczna funkcji w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • Kwoty migracyjne – ograniczenia dla obywateli państw stwarzających ryzyko migracyjne, możliwa czarna lista krajów emigracyjnych
 • Odpłatny udział w programach integracyjnych/asymilacyjnych warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy/stały?
 • Możliwe wyższe kary za nielegalne zatrudnienie – uzależnienie wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.

2. NOWOŚĆ Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na                ZUS - na czym polega model tzw. "Cudzoziemiec bez ZUS"?       

 • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?  
 • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
 • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?

3. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy          - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
 • „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
 • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca

5. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce            w ramach ruchu bezwizowego    

 • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
 • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?

6. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce

7. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
8. Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez                        cudzoziemca? – korzyści i zagrożenia
9. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu                             wykonywania  pracy
10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski                       nielegalnie 

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
 • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
 • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?

11. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych                          województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
12. Omówienie formularzy urzędowych
13. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?
14. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.


Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
11.9.201910.00-16.00Warszawa20ZCP02599,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.